Анэдэлъхубзэр фIыуэ ирагъэлъагъу

Бзэр лъэпкъыр зэры­щыIэм и нэщэнэ нэхъыщ­хьэщ. Адрейхэм дахэ­мы­шыпсыхьыжын щхьэкIэ ди анэдэлъхубзэр щIэблэ къыдэ­кIуэтейм яIурылъу, абыкIэ гуп­сысэу къэдгъэхъун хуейщ. «Чы щIыкIэ къыумыгъэшмэ, бжэгъу хъуа иужь къыпхуэгъэ­шы­жы­нукъым», - жыхуи­Iэращ адыгэми, ди щIалэгъуалэм адыгэбзэр ящIэн щхьэкIэ ахэр иджыри цIыкIуу дегъэхьэхын хуейкъэ я бзэм и дахагъэм, и къулеягъэм?! Абы и лъэныкъуэкIэ лэжьыгъэ хъар­зынэу щрагъэкIуэкI Бахъсэн къалэм дэт прогимназие №1-м.
Иджыблагъэ, Адыгэ тхы­бзэм и махуэм ирихьэлIэу, а IуэхущIапIэм усэ гъэхуауэ къеджэнымкIэ зэпеуэ щрагъэкIуэкIащ.
- Ди деж къекIуалIэ са­бийхэм япэ илъэситIым адыгэбзэкIэ нэхъыбэу ды­зэрепсалъэным иужь дитщ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, а ныб­жьым деж я бзэр яIэ­щIэхумэ, адэкIэ нэхъ къэщ­тэжыгъуей хъунущ. Абы къыхэкIыу я анэдэлъхуб­зэр фIыуэ ялъагъу­нымкIэ мып­хуэдэ зэхыхьэхэр щIэх-щIэ­хыурэ зэхыдошэ,-жеIэ прогимназием и унафэщI Быф Маринэ.
IуэхущIапIэм и методист Беслъэней Эльвирэ иригузавэу къыхе­-гъэщ иужьрей илъэсхэм я деж ­къекIуалIэ цIыкIухэм я анэдэлъхубзэр зэращIэм нэхъ кIэрыху зэ­ры­хъуар, абы къыхэкIыуи зэрыдрагъэхьэхын Iэмал гъэ­щIэгъуэнхэр я лэжьыгъэм къызэрыщагъэсэ­бэ­пы­ным хущIокъу. Апхуэдэу ахэр адыгэ таурыхъхэм ­ирагъэплъ, бжыгъэхэр, махуэхэм, мазэхэм я цIэхэр адыгэбзэкIэ щрагъащIэкIэ нэхъ щIэщы­гъуэ ящыхъун, нэхъ псынщIэу ягу ирау­быдэн папщIэ джэгукIэ жыпхъэм иту дерсхэр къызэрагъэпэщ.
- Мыпхуэдэ зэпеуэ 2019 гъэм едгъэкIуэкIауэ щытат, ауэ, пэжыр жы­пIэмэ, сабий мащIэщ хэтар. Нэ­гъабэ пандемием и ягъэкIэ къызэдгъэпэщыну Iэмал диIакъым. Мы гъэм зэ­пеуэр ­щыдублэжым дыгу­гъакъым куэд къытхухэшэну, арщхьэкIэ зи ныбжьыр илъэси 5 - 7-м ит сабийуэ 35-рэ къы­хыхьащ, уеблэмэ абыхэм яхэтащ зы урыс щIалэ цIыкIуи. Нэхъыбэу жаIар бзэм теу­хуа усэхэрщ. Сабийхэм гукъыдэж яIэу зэ­пеуэм зэрыхэтам, нэ­гъуэщI Iуэхугъуэхэми яфIэгъэщIэгъуэну зэрыхыхьэм дрогушхуэ икIи шэч хэмылъу, адэкIи дыхущIэкъунущ я бзэр нэхъ куууэ зэредгъэщIэнум, - жеIэ прогим­назием и гъэсакIуэ ­Хьэ­цIыкIу Iэминэ.
- ЩIэблэм я анэдэлъхубзэр яIу­рылъу къэдгъэ­хъуныр ди къалэн нэхъыщхьэу ­къыдолъытэ, абы ипкъ иткIэ сабийхэм ядедгъэкIуэкI лэ­жьы­гъэхэр адэкIи едгъэ­фIэкIуэнущ, - къыхигъэщащ IуэхущIапIэм и уна­фэщIым. - Ди ­мурадщ усэ къе­джэнымкIэ зэпеуэр, хабзэ тхуэхъуу, илъэс къэс зэ­хэтшэну. Къищы­нэ­мыщIауэ, адыгэ таурыхъхэм, хъы­бархэм къытращIыкIа теп­лъэ­гъуэ­хэмкIэ зэхьэзэхуэхэр едгъэкIуэкIыну ди гугъэщ. А Iуэхум и лъэны­къуэкIэ зы­хуэдгъэувыжа къа­лэнхэр мащIэкъым икIи дэтхэнэри зэрызэдгъэ­хъу­лIэным иужь дитынущ.
Нэрылъагъу тщыхъуащ сабийхэм я гъэсэныгъэм, зыужьыныгъэм хуэу­нэтIауэ мы IуэхущIапIэм лэ­жьыгъэ щхьэпэхэр зэрыщра­-гъэ­кIуэ­кIыр. Шэч къыту­мыхьэу пху­жы­Iэнущ Бахъсэн къалэ дэт прогим­назие №1-м и гъэсэн цIыкIухэм я анэ­дэлъ­хубзэр яIу­рылъу, лъэпкъ ­хабзэр ящIэу къызэры­тэджынур.

Бакъ Мадинэ.
Поделиться: