Балъкъэр лъэпкъыр хэкум ирашауэ зэрыщытам теухуа пэкIум

Гъатхэпэм и 8-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ балъкъэр лъэпкъыр ­хэкум зэрырашрэ илъэс 77-рэ щрикъум ирихьэлIэу къызэрагъэпэща фэеплъ дауэ­дапщэхэр.
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ 1944 - 1957 гъэхэм политикэ залымыгъэ зыкIэлъызэрахьэу ягъэкIуэдахэм я фэеплъ Мемориалым деж. Республикэм и УнафэщIым апхуэ-дэуи зыщиплъыхьащ Мемориалым и музейм.
Нэщхъеягъуэ Iуэхум хэтащ КъБР-м и Пар­ламентым и УнафэщI Голиковэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мусуков Алий, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и аппаратым КъБР-м къегъэщIылIа и фе­деральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутатхэр, республи­кэм и министерствэ, IуэхущIапIэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэм я унафэщIхэр, муниципальнэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
Балъкъэр лъэпкъым къытепсыхауэ щы-та гуауэшхуэм теухуа зэхыхьэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ, къалэ псоми щекIуэкIащ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: