ХЬЭЩIЭЩХЭМРЭ ХЬЭЩIЭХЭМРЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къызэрагъэлъагъуамкIэ, хьэщIэщым къыщыувыIэну махуэу зыщрагъэтхамрэ абы щыщIэтIысхьа махуэмрэ я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и щIыналъэхэм етхуанэ увыпIэр щиубыдащ. АбыкIэ япэ увыпIэм щытщ Камчатскэ крайр. Абыхэм я деж зыгъэпсэхуакIуэ кIуэ туристым хьэщIэщым щIэтIысхьэну зыщригъэтха махуэмрэ щыщIэтIысхьамрэ я зэхуакум мазитI пIалъэ иримыкъу дэлъщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым махуэ 35,9-рэ. 
Иджы ирагъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм наIуэ къызэращIащи, а махуитIым – зыщрагъэтхамрэ къыщыкIуамрэ, -  я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъыр нэхъ мащIэхукIэ, зы жэщ укъыщыувыIэным и уасэр нэхъ лъапIэж хъунущ. Сыту жыпIэмэ, хьэщIэщыр зейхэм я деж къэкIуэну цIыху бжыгъэм и куэдагъыр нэхъапэIуэкIэ ящIэу щытмэ, абы нэхъ тыншу зыхуагъэхьэзырынущ икIи мыпIащIэу зыхуэныкъуэ хъуну псори къащэхунущ, абы къыдэкIуэу къэувыIапщIэр нэхъ мащIэнущ. 
Урысейм иджыпсту хуэдэ 1,5-кIэ нэхъ кIыхь щыхъуащ зыщрагъэтха махуэмрэ къыщыкIуамрэ я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъыр – ику иту махуэ 15, илъэс ипэкIэ ар махуипщIу щытащ. ХьэщIэщым зыщрамыгъэтхыу занщIэу къакIуэу щIэтIысхьэхэм я бжыгъэми кIэрыхуащ. Нэгъабэ ар процент 45-рэ хъууэ щытамэ, мы гъэм – процент 41-рэщ. 
Дызытепсэлъыхь IуэхугъуэмкIэ къэралым щыпэрытхэм яхэтщ Алтайр – махуэ 55,4-рэ, Дагъыстэныр – 40,7-рэ, Калининград областыр – махуэ 38,8-рэ, Шэшэныр – 27,9-рэ, Осетие Ищхъэрэ – Аланиер – 26,4-рэ, Ставрополь крайр – 22,6-рэ. 
АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ