АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.

Алгъа шахарны администрациясы Россейни архитекторларыны союзуну жер-жерли бёлюмю бла бирге проектлени конкурсун бардыргъанды. Анда архитектор Асанланы Андрейни иши сайланнганды. Мекямны ишлегенде хар жаны да бирча болуруна къаралгъанды, эки минаретини бийикликлери 30 метрге жетеди. Биринчи къатысында тёртгюл болуп, экинчисинде сегиз кесекге юлешиннгенчады. Мекям саулай да 1700 квадрат метрди. Межгитни эки эшиги, намаз этерча эки залы, кийинирча, абидез алырча отоулары барды. Бир кереге анда бир минг адам сыйынадыла. Белгилерге тийишлиди, аны тыш кёрюмдюсю республиканы халкъларыны миллет энчиликлерин ачыкълайдыла, къурулушунда мында табылгъан ариу ташла бла минералла хайырланылгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.