УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ ар зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэмрэ абы щхьэкIэ зэлэжьыпхъэхэмрэ.
ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къагъэсэбэпу зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борисрэ Маркетингымрэ республикэ щIыб зэпыщIэныгъэхэмкIэ департаментым и унафэщI Богацкая Севилрэ. 
КъызэгъэпэщакIуэ комитетым гулъытэ хуищIащ зэIущIэр зэрырагъэкIуэкIыну мардэхэм, хагъэхьэну Iуэхугъуэхэм: бизнес, щэнхабзэ, спорт программэхэм, ислъам дунейм и лIыкIуэу абы хэтыну къэралхэмрэ урысей компаниехэмрэ я стендхэр зэхэгъэува зэрыхъуным, нэгъуэщIхэми. 
«Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсыр мы гъэм 15-нэу Къэзан къалэм щекIуэкIынущ накъыгъэм и 14 - 19-хэм. А илъэсхэм къриубыдэу ар бизнесымрэ щэнхабзэмрэ я дунейпсо зэхуэсыпIэшхуэ хъуащ икIи абы и къалэн нэхъыщхьэу щытыр Урысеймрэ ислъам диным тет къэралыгъуэхэмрэ я сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ, щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэр егъафIэкIуэнырщ, зэдэлэжьэнырщ. 
Япэ илъэсхэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрри абы екIуу хэтынущ, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щиIэ ехъулIэныгъэхэр игъэлъэгъуэнущ.    

 

 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ