ДЫДЕЙХЭРЩ НЭХЪЫФIЫР

«Russian Cup» фIэщыгъэр зэрихьэу Анапэ къалэм футболымкIэ иджыблагъэ щызэхаша урысейпсо зэхьэзэхуэм Бахъсэн къалэм и «Форвард» командэм и гъэсэнхэм зэфIэкIыфIхэр къыщагъэлъэгъуащ. 2012 - 2013 гъэхэм къалъхуахэм щхьэхуэу ирагъэкIуэкIа зэпеуэхэм япэ увыпIитIыр абыхэм къыщахьащ.

Абы нэмыщI, саугъэт щхьэхуэхэмкIэ ягъэпажащ илъэс 11 - 12 зи ныбжьхэм я зэхьэзэхуэм гъуащхьэхъумэ ныхъыфIу къыщалъыта Къуэдзокъуэ Азрэтрэ топджэгу нэхъыфIу къыхаха Джэдгъэф Резиуанрэ.

Апхуэдэуи, илъэси 10 - 11 зи ныбжьхэм я деж гъуащхьауэ нэхъыфI щыхъуащ Гугу Мухьэмэд, топджэгу нэхъыфIыр Къардэн Амырхъанщ.

Бахъсэн къалэм и «Форвард» топджэгу командэр зыгъасэ Къардэн Темырлан зэхьэзэхуэм и тренер нэхъыфIу къалъытащ.

АЛБЭРДЫКЪУЭ Iэмин.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.