«ГЪАВЭ БЭВЫР» УТЫКУ ЙОХЬЭ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и нэIэ щIэту ирагъэкIуэкI IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъунхэр зыхэмылъ ерыскъыхэкI, мэкъумэш продукцэ къабзэ, къыщIэзыгъэкIхэм я ещанэ лъэпкъ зэхьэзэхуэр. Абы къыщыгъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щылажьэ, жыг хадэ зезыхьэ «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэр.

Зэхьэзэхуэр ирагъэкIуэкI Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэмрэ «Роскачество»-мрэ, «Органика» фондым и дэIэпыкъуныгъэ хэлъу.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм жыг хадэ щызезыхьэ, мыIэрысэм щелэжь IуэхущIапIэхэм ящыщу IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъу нэгъуэщI гуэрхэри къамыгъэсэбэпу къагъэкIа пхъэщхьэмыщхьэу зэрыщытым щыхьэт техъуэ сертификат япэу зратар КъБР-м хыхьэ Аушыджэр къуажэм и «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэрщ. 
УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм органическэ продукцэхэр зыгъэхьэзырхэр зыхагъэхьэ зыуэ щыт и реестрми ар щатхащ. «Роскачество»-м къызэритамкIи, абы и продукцэм «Органик» дамыгъэ хэхар тридзэ хъунущ, ар зэрыкъабзэр къригъэлъагъуэу. 
«Органикэ продукцэм и лъэпкъ дамыгъэ» зэхьэзэхуэм мы гъэм къыщыгъэлъэгъуащ къэралым и щIыналъэ 19-м я IуэхущIапIэу 23-рэ икIи абыхэм яIэжщ къыщIагъэкI продукцэхэм яхуэфащэ сертификатхэр. 
«Мы гъэм зэхьэзэхуэм хэтыну лъэIу тхылъхэр къыщеIытх пIалъэр дгъэмэщIащ, абы щытекIуахэр Космонавтикэм и махуэр щагъэлъапIэ гъатхэпэм и 12-м иредгъэхьэлIэу дгъэпажэн папщIэ. Ауэ абы щхьэкIэ нэхъ мащIэ хъуакъым зэпеуэм къыхыхьахэм я бжыгъэр. 
Нэгъабэ органикэ продукцэхэм папщIэ интернет IэIэтым хэтащ цIыху мин 70-м щIигъу, ар хуэди 4,5-кIэ нэхъыбэщ 2022 гъэм елъытауэ. Ди гугъэщ, мы гъэми екIуэкIыну интернет IэIэтым хэтынухэм я бжыгъэм кIэрымыхуну икIи фIыуэ ялъэгъуа, ягу дыхьа лъэпкъ дамыгъэхэр зытет продукцэхэр къагъэлъэгъуэну», - щыжаIащ «Роскачество»-м. 
 

ХЬЭЩОКЪУЭ Алыдж.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.