СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ. НобэкIэ спортымрэ физкультурэмрэ сыт щыгъуи зыхуэзыгъасэхэр цIыху мин 413-м щIыналъэм щыщIегъу ди деж икIи, ди гуапэ зэрыхъущи, а бжыгъэм къыхэхъуэ зэпытщ.

Иужьрей илъэс зыбжанэм спорт ухуэныгъэшхуэу 14 республикэм щаухуащ. Абы къыдэкIуэу, мыдрей апхуэдэ IуэхущIапIэу щIыналъэхэм щыIэхэр къагъэщIэрэж, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрагъэпэщ.

         «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм хыхьэу республикэм и спорт ухуэныгъэхэм екIуалIэ гъуэгухэр зэпэщ мы гъэми ящIынущ. Псалъэм къыдэкIуэу, дызэрыт илъэсым къриубыдэу щIыналъэм и апхуэдэ гъуэгуу 5 зыхуей хуагъэзэнущ, псори зэхэту километр 30 я кIыхьагъыу. Абы хохьэ Бабугент къуажэм Iэпщэрыбанэ спортым зыщыхуагъасэу дэт еджапIэм хуэкIуэ гъуэгур. Мыбы асфальтрэ бетонрэ зэхэлъу гъуэгущIэ щытралъхьэнущ, лъэс лъагъуэхэр къыхагъэщхьэхукIынущ, иджырей уэздыгъэхэмкIэ къызэщIагъэблэнущ. 

         Къулъкъужын Ищхъэрэм дэтщ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ спорт комплексышхуэ, Шордакъ къуажэм и Школьнэ уэрамымрэ Пролетарскэ жылэм Брянцевым и цIэр зэрихьэу щыIэ уэрамымрэ спорт площадкэхэр тетщ, Шэджэм ЕтIуанэм Лениным и цIэр знезыхьэ и  уэрамым спорткомлексым ухуешэ. Мыбыхэм псоми гъуэгу лэжьыгъэхэр мы гъэм щрагъэкIуэкIынущ, зэIузэпэщ ящIынущ.

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ, республикэм и автомобиль зекIуапIэу псори зэхэту километри 100 зи кIыхьагъыр 2024 гъэм зэрагъэпэщыжынущ.

                                               ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.