МЫГЪЭРЕЙ БЭДРЭЖАНЫР КЪРАХЬЭЛIЭЖ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

Зэхуэсым хэтащ Шэджэм щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Борсэ Юрэрэ хуабапIэхэм хадэхэкIхэр къыщыгъэкIыным хузэтраухуа «Чегем-Агро»-м и унафэщI Берлин Леврэ. Апхуэдэу абы кърагъэблэгъат Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ. 
Борсэ Юрэ мэкъумэш IуэхущIапIэм и унафэщIхэм ехъуэхъуащ гъавэ бэв къайхъулIэну, хэхъуэфIхэри яIэну. Абы къыхигъэщащ цIыху 500-м щIигъу «Чегем-Агро» теплицэхэм нобэкIэ зэрыщылажьэр, мазэ хьэкъыу ику иту сом мин 60-м щIигъу къызэрахьыр, и пIалъэми фIамыгъэкIыу къызэрыратыр. А псом къадэкIуэу, IуэхущIапIэм и хэхъуэм щыщ Iыхьэ налог щIыпIэ бюджетым зэрыкIуэри республикэм и зыужьыныгъэм хуощхьэпэ. 
Берлин Лев къызэрыхигъэщамкIэ, агрохолдингым и мурадщ мазаем и кIэм ирихьэлIэу мыгъэрей бэдрэжану тонн 200 кърахьэлIэжыну, абы и нэхъыбэр республикэм и сату щIапIэхэм ирагъэшэну. Япэу къыщIача тонни 5-р ящэхуакIэщ, мыдрей кърахьэлIэжыну зыщыгугъми и уасэм и ныкъуэр щэхуакIуэхэм къыIахакIэщ. 
 

БЭТОКЪУЭ Алыдж.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.