Эм кючлюле тохташдырылгъандыла

Билдиргенибизча, Нальчикде РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион кезиую бардырылгъанды. Байрым кюнню ингирине 29 команда усталыкъларын кёргюзтюп бошагъан эдиле.  
Къауумла тёртюшер адамдан къуралып, салыннган борчланы терк толтурургъа кюрешгендиле. Алагъа автомобильлени кесип, къыйын болумгъа тюшгенлени чыгъарыргъа, жаннган бар эсе, аны ёчюлтюп, биринчи медицина болушлукъ тапдырып, адамланы къоркъуусуз жерге не къадар терк элтирге тюшгенди. Битеу бу жумушланы уа РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны Уллу от тюшюулени кетериу жаны бла бёлюмю барысындан да иги толтургъанды. Экинчи жерге уа Элбрус бийик тау излеу-къутхарыу къауумну келечилери тийишли болгъандыла. РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны 5-чи номерли от тюшюу-къутхарыу бёлюмюню командасы уа ючюнчю болгъанды. 
- Биринчи эм экинчи жерлеге чыкъгъан къауумла СКФО-ну командаларыны арасында апрель айда Къарачай-Черкесде бардырыллыкъ эришиуге къатышырыкъдыла, - деп билдиреди РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасыны таматасы Кантемир Беров.
     
Къасымланы Аминат.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.