Ыспас сёзле, саугъала да

 «Ленинцы» эл мюлк кооператив къуралгъанлы 95 жыл толгъанына аталып, Ново-Ивановское элде къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга КъМР-ни Парламентини таматасы Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председателини  биринчи орунбасары Сергей Говоров, эл мюлк министр Хасан Сижажев, Май районну  администрациясыны башчысы Татьяна Саенко эм башхала къатышхандыла. 

 

Татьяна Егорова, жыйылгъанланы алгъышлай, «Ленинцы» республикада эм эрттегили предприятияладан бири болгъанын,  мюлклени арасында алчы болгъанын чертгенди. 
- Жерде ишлеген не заманда да къыйын эм сыйлы болгъанды, адам улу ансыз жашаялмазлыгъы баямды. Сизни ишигиз  битеу къарыуугъузну алады, аны бла бирге уа келир заманны ышаннгылылыгъын къурайды,-дегенди спикер.
Татьяна Борисовна,  предприятие чыгъаргъан ашарыкъла экология жаны бла таза болгъанларын белгилеп, шёндюгю заманда ол артыкъда магъаналы болгъанын айтханды. «Аны адамла сюйюп алгъанлары, аны республиканы инсанлары, къонакълары да билгенлери къууандырады. Бюгюн да сиз татыулу, качестволу продукция чыгъарып, жангы рыноклада белгилисиз, даражалы саугъалагъа тийишли боласыз. Бу жаны бла предприятие къуру республикада угъай, битеу къыралда да энчиди. Къыйыныгъыз ючюн сау болугъуз»,-дегенди андан ары Татьяна Егорова.
Спикер  бу магъаналы шарт  предприятияны къураугъа, аны шёндюгю даражагъа чыгъарыугъа къыйын салгъанланы хурметлерге онг бергенин чертгенди. Законла чыгъарыучу органны башчысы предприятияны ахыр жыллада жетишимлери Владимир Бердюжа  бла байламлы болгъанларын, ол предприятияда кёп жылланы уруннганын, КъМР-ни Парламентини депутатына бир ненча кере сайланнганын эсгертгенди.  «Аны мюлкю айнытыугъа салгъан къыйыны уллуду, биз аны не заманда да ариу, хурмет сёзле бла эсгеребиз»,-дегенди спикер эмда жыйылгъанланы энтта бир кере алгъышлап, жангы жетишимле тежегенди. 
 Ызы бла Татьяна Егорова эл мюлкню айнытыугъа салгъан къыйынлары ючюн 1-чи номерли трактор бригаданы тракторчусу Николай Божкону, машиналагъа отлукъ къуйгъан станцияны таматасы Валентина Заркованы эмда юй къанатлы ферманы келечиси Наталья Шипошаны КъМР-ни Парламентини сыйлы грамотасы бла саугъалагъанды. 
КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.