БОЛУШЛУКЪ ТАПХАНЛАЙ ТУРЛУКЪДУЛА

 Биз орта кюн Къашхатауда жолоучулукъда болгъан эдик. Район администрацияда ол кюн кёп сабийле ёсдюрген юйюрлени  белгилей эдиле. Районну жер-жерли администрацияны башчысыны орунбасары Тареза Эфендиева бла Билим бериу  управлениясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Жуболаны Марианна бла да быйыл кёп сабийли юйюрлеге къаллай болушлукъ этиллигини юсюнден оноулаша тургъанларына шагъат болдукъ.

-Алгъа эллени администрацияларыны башчылары кёргюзтген юйюрлени сайлагъанбыз. Энди тийишли юйюрле районубузда кёпдюле,-дейди Жуболаны  Марианна. –Алай жорукъгъа кёре, беш, андан да  аслам болгъанлагъа сый берилликди бюгюн къураллыкъ къууанчлы жыйылыуда. Сора тынгылы  юйюрлени хурметлеу жумушла  сау жылны ичинде къуралгъанлай турлукъдула. Кёп сабий ёсдюргенле къолубуздан келгенча болушлукъ тапдырлыкъбыз.

   Суратда:  (солдан-онгнга) Тареза Эфендиева бла Жуболаны Марианна.

Мамайланы Алий.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.