МАЛЧЫЛЫКЪДА ИГИ ЁСЮМ ЭСЛЕНЕДИ

Шимал-Кавказстатны управлениясындан билдиргенлерине кёре, быйыл  ууакъ малланы бла тууарланы саны иги кесекге кёбейгенди.  Алай бла бюгюнлюкде мюлклени барында да 277,3 минг тууар, ол санда 146,3 ийнек барды. Былтыр бу заман бла  тенглешдиргенде эки къауумда да 1,6 эм 4,7 процент ёсюм эсленеди.  Къойла бла эчкиле да былтырдан   14,3 процентге кёбейгендиле. Юй къанатлыланы юсюнден айтханда да, алгъа кёрюмдюден  10,8 процентге артыкъды. 

Бирси кезиуледеча, малланы, юй къанатлыланы да танг кесеги, неда 70,3 проценти,  энчи иелилеге жетеди. Саулай алып айтханда, энчи иеликледе, ол санда арбазлада ийнеклени – 65, къойла бла эчкилени – 43 эм юй къанатлыланы 43,2 проценти кечинеди.

Элли фермер мюлкле бла энчи предпринимательле тууарладан - 17,4, ол санда ийнекледен – 22, ууакъ малладан - 35 эм юй къанатлыладан 12 процентин тутадыла. 

Аны бла бирге, былтыр республикада эл мюлк продукцияны бар тюрлюсюнден 89,5 миллиард сом багъасына чыгъарылгъанды. Ол, буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, 10,1 процентге кёпдю.  

Саулай алып айтханда, продукцияны иги кесеги,  неда 59 проценти, битимчиликге жетеди, экинчи жерде уа  малчылыкъ бёлюм барады.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин