КАРТОФДАН ТАНГ КЕСЕК ЖЫЙЫЛГЪАНДЫ

Шимал-Кавказстатны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъарда былтыр мюлклени барында да картофдан 154,6 минг тонна жыйылгъанды. Ол буруннгу жылдан 101,8 процентге кёпдю.

Эсге сала айтсакъ, жыл сайын картоф жети минг гектардан аслам жерде  ёсдюрюледи.  Былтыр андан 6,7 процентге кёп  алыннганды. Саулай алып айтханда, орта эсеп бла бир гектардан 212,2 центнер чыгъады.

Бюгюнлюкде  битимни кёбюсюн неда 90,4 процентин  энчи иеле эм  5,3 процентин  эл мюлкле ёсдюредиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.