ТЕРЕК БАХЧАЛАГЪА-КЪАТЫ КОНТРОЛЬ

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди. Къабарты-Малкъарда уа жыл сайын ала 150 гектаргъа  кенгере  барадыла. Россельхознадзорну Шимал Кавказда бёлюмюню специалистлери аллай мюлкледе зыгытлагъа кёз-къулакъ боладыла,  алада ауруула болмазларына контроль этедиле. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, былтыр ала Къабарты-Малкъарда жыйырма питомникни тинтип чыкъгъандыла. Ол мюлклени  сабанлары 253 гектарны аладыла.

Саулай айтханда, бизни республикада бир жылгъа 2,8 миллион жемиш терекчик жарашдырылады. Асламысы алмаланы бла кертмелени тюрлю-тюрлю сортларыдыла. Аланы шёндюгю технологиялагъа кёре ёсдюредиле, ол себепден терекчикде тыш къыралладан келтирилген зыгытлагъа бир жаны бла да оздурмайдыла.

Мюлкле къуру кесибизде излемлени жалчытып къоймай, продукцияларын тыш регионлагъа да сатадыла. Алай бла 2023 жылда, Россельхознадзорну кёз туурасына миллиондан аз аслам терекчик тюшгенди. Ала Белгород эмда Воронеж областьлагъа, Краснодар эм Ставрополь крайлагъа, Чечен, Къарачай-Черкес, Луганск Халкъ республикалагъа, Шимал Осетиягъа эмда Кърымгъа жиберилгендиле.

Ары ашырырдан алгъа терекчиклени жик-жиги бла тинтедиле. «Мирзеуню таплыгъына багъа бериу ара» къырал учрежденияны билдириуюне кёре, алада заранлы къурт-къумурсхала, ауруула да табылмагъандыла.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.