АГЪАЧХА ОТ ТЮШЕРГЕ АЗДАН КЪАЛГЪАНДЫ

 От бла ойнаргъа жарамагъаны кимге да жашырын тюйюлдю. Анга уллу кёллюлюк этиу ачыулу болумлагъа келтирирге боллукъду. Алгъаракълада Терк районну къутхарыучуларына Огъары Курпда къургъакъ ханс жаннганыны юсюнден билдириу келгенди. Ала ары жетерге от агъачха кёчерге азчыкъ къалып тура эди. Къутхарыучула, терк жетип, аны ёчюлтгенлерини хайырындан от жайылмагъанды.

МЧС-ни регионда Баш управлениясындан билдиргенлерича, бу кюнледе от ёчюлтюучюле къургъакъ кырдыкны жандырыу бла байламлы болумлагъа бир кюн бла кечени ичинде 20 кере чакъырылгъандыла. Жангызда 2024 жылны аллындан башлап быллай 72 болум эсепленнгенди. Ведомствода чертгенлерича, от тюшгенни сылтауларыны араларында биринчи жерни адамланы хаталары алады. Ахырына дери табийгъатда от тиргизип, аны ахырына дери ёчюлтмеу, тютюнню неда сирнекни атып   къоюу артда уллу къыйын болумгъа айланыргъа боллукъду. Къургъакъ ханс, белгилисича, терк къабынады. Жел ургъаны бла уа ол юйлеге, мюлклеге, агъачлагъа, сабанлагъа да кёчеди. Бек ачыулусу уа  - аны хатасындан адамла да ёледиле. Бу халла бла байламлы МЧС от къабыныргъа къоркъуу болгъан жерлени эсепде тутады, озгъан кюн бла кечеде республикада аллай къоркъуу болгъан 7 жер белгиленнгенди.

 Къургъакъ хансны неда кир-кипчикни кюйдюргенде къоркъуусузлукъну жорукъларын бузгъанла Административ бузукълукъланы кодексини 20.4 статьясына тийишлиликде жууапха тартыладыла, тазир да тёлейдиле:

 - инсанла: 5-15 минг сом;

- къуллукъчула: 20-30 минг сом;

- энчи предпринимательлеге 40-60 минг сом;

- организациялагъа: 300-400 минг сом.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.