Энтта да бир мектеп къошуллукъду

Нальчикде Ленин атлы орамны баш жанында орта школну къурулушу башланнганын  алгъын да  билдирген эдик. Проекти бла белгилегенича ол тёрт къатлы боллукъду.
Объектде ишле  бу кюнледе  къыстау барадыла. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, подряд организацияны специалистлери шёндю аны биринчи эм экинчи этажларыны къабыргъаларын сюей турадыла. Аны бла бирге  бетон ишлени тамамлайдыла, темир конструкцияланы орнатадыла.
Школну ток бла жалчытырыкъ трансформатор подстанцияны мекямы да хазырды. Шёндю аны ичинде сюртюу-бояу ишле барадыла. Котельня да тамам этилгенди, кесинде да бирикген кючю 3600 киловатт болгъан эки котёл орнатылгъанды. Специалистле шёндю  ток ызланы  тарта турадыла.
 
 
Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:35

«САБИЙЛЕРИНЕ КЪАРАМАУ БИЗНИ РЕСПУБЛИКАГЪА КЕЛИШМЕГЕН ШАРТЛАДЫЛА»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

28.09.2023 - 09:03

ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

28.09.2023 - 09:03

СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

28.09.2023 - 08:58

«САНГЫРАУ БОЛУП КЪАЛМАЗГЪА КЁП АМАЛЛА БАРДЫЛА»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз. Эшиталмагъанла уа къалай жашайдыла? Билмейбиз аны.

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.