Хыйлачы сатыучула жууаплылыкъдан къутулмазча.

Монополиялагъа къажау федерал службаны (ФАС) Къабарты-Малкъарда Управлениясыны Жамауат-консультатив советини кенгеши ётгенди бу кюнледе. Аны ишине «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны республикада бёлюмюню келечилери Мамайланы Галина бла Инна Бесова, Банкланы эмда страховщиклени ассоциациясыны президенти Эндрейланы Борис, предпринимательствогъа себеплик этиу жаны бла «Опора России» битеуроссей организацияны регионда бёлюмюню таматасы Альберт Кильчуков, КъМР-ни Москвада эмда Москва областьда сатыу-алыу – экономика вопросла жаны бла представительствосуну башчысы Альберт Шаоев эм Прохладный шахарны Коммерциялы организацияларыны союзуну таматасы Светлана Аришева къатышхандыла.
Ведомствону таматасы Казбек Пшиншев жыйылгъанланы управленияны былтыргъы иши бла шагъырейлендиргенди. Докладында тийишли законодательствону излемлерин толтуруугъа контроль этиу нечик бардырылгъанын, аны бла байламлы талай тарихлени да баямландыргъанды. Ол келтирген статистика шартлада конкуренцияны къоруулауну юсюнден законнга этилген бузукълукъланы ачыкълауну, терс ниетли конкуренцияны, власть органланы уллу кёллюлюклерини, къыралны неда муниципалитетлени иеликлеринде болгъан жер участкаланы сатыуда кемчиликлени эм кёп башха затланы юсюнден айтыла эди.
Управленияны башчысы алада аналитика иш къалай бардырылгъанын да билдиргенди. Алай бла, былтыр нефтьден этилген продуктланы эмда дизель отлукъну сатыу рыноклада конкуренция не халда болгъаны тинтилгенди. Нальчикни тийресинде жылыу бла жалчытыу сферада да быллай жумушла къалай жалчытылыннганына да тынгылы къаралгъанды, дегенди ол.
Казбек Пшиншев контракт система сферада контрольну, энчи айтханда уа, сатыу-алыулагъа къатышханладан келген тарыгъыуланы сюзюуню, бардырылгъан тинтиулени, жууапсыз сатыучуланы реестрин къурау эмда бузукълукъ этгенлени административ жууапха тартыу ишлени эсеплери эмда ведомствону быйылгъы борчлары бла шагъырейлендиргенди.
Аны орунбасары Анна Кумахова Россей Федерацияда конкуренцияны айнытыу жаны бла Миллет планны эмда республикада аны айнытыу Стандартны тамамлауда эм магъаналы вопросланы юсюнден хапарлагъанды. Ведомствону бёлюмлеринден бирини башчысы Артур Куантов а Управленияда жамауат советни къауумун къурауну эмда ол бардырлыкъ ишни юсюнден къысха айтханды, деп билдиргендиле Управлениядан.

Омарланы Мурат.
Поделиться: