МЫХЪУМЫЩIИТI НЭХЪРЭ ЗЫ ХЪУА-ЩIА

Къуэн Исмел и ныбжьэгъу гуэрым деж лъагъунлъагъу кIуауэ здэщыIэм, и гъусахэри езыри губгъуэ ихьахэу мэкъумэшыщIэхэм я лэжьэкIэм кIэлъыплъхэрт.
ЛIитI я IэбэкIэрэ витI я екъукIэрэ хуабжьу игу ирихьащ Исмелым. КъехьэкI-нехьэкI хэмылъу, лIиплIрэ витIрэкIэ кърихъуэжыну хуегъэув. «Ахьэ, ар си дежкIэ хъуэжыгъуафIэмэ, ауэ уэ ухелъафэмэ!» - къыпедзыжыр зейм.
«Ар сэ си Iуэхужщ!» - иритыжащ жэуап.
ИужькIэ, ХьэтIохъущокъуэмрэ Къуэнымрэ (тIури пщыт) зэхуэзауэ щызэдэуэршэрым, плIырыплI лIырэ вырэ ириту, тIурытI вырэ-лIыуэ къихъуэжауэ щыхуиIуатэм, «Уэрей, делагъэмэ а уэ пщIар! А, зи унагъуэрэ, апэсыкIэ къызощэху, щаитIкIэ узощэжщ уи Iуэхур!»
Гъатхае гуэрым Исмел мэкъуншэ хъуат. «Зы гув из мэкъу сиIамэ, чэт тригъэкIынут си хъушэр», - псалъэм къыдэкIуэу, ХьэтIохъущокъуэм щриIуэкIым, мо лIы Iущым къипхъуэтэжщ къыжриIауэ щытари, «пщэдей нэгъакIуэ, сэ сыдэмысми, къратыну яжесIэнщ!» - къыпидзыжащ.
ХьэтIохъущокъуэр щыдэкIым, и гуащэм унафэ хуищIащ: «Исмел мэкъушэ къигъэкIуэнущи, гъэхьэщIэ. Мо мэкъу Iэтэ инри къегъэуныкъуи, яхуилъхьэр ирегъалъхьэ. Абы и ныкъуи яхуилъхьэнукъым, къанэр быдэу зэщIегъэуфэж».
Мэкъушэхэр къыщысым, гъэлъэхъу дзажэбгъуэр яхуигъэхыщIэри, хуэфащэ мырэмысэрэ махъсымэ кхъуэщынрэ къахутригъэуващ…
ЛIитIыр тIысщ, дзажэри мырамысэри, къанэ щымыIэу яшхщ, махъсымэ кхъуэщынри Iубыгъуэ къэмынэу трафыхьыжащ. Мэкъу Iэтэшхуэм гувыр ирахулIэри, зэрыщыту иралъхьащ. Мэкъугур фэ кIапсэшхуэкIэ зэщIакъузэжщ, вытIощыщIэр зым иубыдри, къыщыдэкIыжым, мэкъуэщ куэбжэм дэмыхуэу дэнащ. 
Ауэ щыхъум, мыдрейм гупхэм плIэкIэ зыщIигъакъуэщ, «гъуэшкIэ» выхэм щегуоум, щыри зэдекъури, куэбжэ сэххэр хащIыкIри, екъури ежьэжахэщ. 
Пщыр пщыхьэщхьэм къыщыдыхьэжым, Iуэхур къызэрекIуэкIар гуащэм къыщиIуатэм: «Уэлэхьэ, Исмел делагъэ имыщIат, ауэ зи акъыл хунэмысар сэрат!» - и щхьэм хужиIэжащ. 
Ей-й! Апхуэдэ зыгуэрщ, адыгэм «щэ уэстын, хьэмэрэ щэ и уасэу зы уэстын» щIыжиIэгъар. 

 

БАБЫГУЕЙ Сосрыкъуэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.

28.02.2024 - 09:03

ЗЭМАНЫР ПЫЗЫБЖЫКI МЫВЭ

ЦIыхум и гъащIэр иригъэтыншыну Iэмэпсымэ куэд къигъэщIащ. Псалъэм папщIэ, зэманыр зэрыпибжыкI Iэмалхэр.

28.02.2024 - 09:03

МЕДАЛЬ 51-РЭ КЪЫТХУАХЬ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ.