КЪУМАЛЫ АТЛА БЕГИРЕК ДА СЕЙИРЛИ КЁРЮННГЕНДИЛЕ

Алгъаракъда билдиргенибизча, къумалы къойланы бла эчкилени кезиулю битеуроссей кёрмючю кёп болмай Дагъыстанда Каспийск шахарда ётгенди. Анга Россейде отузгъа жууукъ региондан, сора талай тыш къыралладан предприятияла эмда мюлкле къатышхандыла. Дагъыда къырал къуллукъчула, илму биригиулени эмда билим бериу учрежденияланы, ол санда Къабарты-Малкъарны аграр университетини келечилери да болгъандыла анда, деп билдиргендиле вузну пресс-арасындан.

Кёрмючню РФ-ни Эл мюлк министерствосу, Къойчуланы миллет союзу эмда Дагъыстанны аграр илму арасы къурагъан эдиле. Ары келгенлени арасында РФ-ни эл мюлк министрини орунбасары Андрей Разин, сагъынылгъан союзну башчысы, РАН-ны академиги Харон Амерханов, РАН-ны вице-президенти Пётр Чекмарев эм башхала болгъандыла.

Анда малчылыкъ бёлюмге тийишли шёндюгю технологияланы, оборудованияланы эмда эл мюлк техниканы кёрюрге боллукъ эди. Дагъыда миллет эмда чыгъармачылыкъ къол усталыкъладан мастер-классла, жюн рынокну айнытыугъа жораланнган «тёгерек стол» да бардырылгъандыла.

Илму-сынам конференцияны, пленар кенгешлени эмда конференцияланы чеклеринде мюлклени, бизнес-биригиулени, илмуну, жарашдырыучу предприятияланы эмда АПК бёлюмде оноу этген органланы келечилери къыралны ичинде эмда тышында рынокланы къой эт бла жалчытыуну, мал ашла хазырлауну, жюн жарашдырыуну эмда аны сатыуну юсюнден сёлешгендиле, ала бла байламлы презентацияла да кёргюзтгендиле.

КъМКъАУ-дан «Ветеринар медицина эм биотехнология» факультетни устазлары Муаед Карашаев бла Казбек Умаров, сора дагъыда талай студент баргъан эдиле кёрмючге. Ала анда кёргюзтюлген къойланы эмда эчкилени тюрлюлери бла шагъырейленнгендиле, къумалы ахалтекин атлагъа сейир этип къарагъандыла, регионла хазырлагъан миллет арбазлагъа кёз жетдиргендиле, къолдан устала этген аберилеге да багъа бергендиле. Дагъыстанны бёлюмюнде уа Расул Гамзатовну жюз жыллыгъына аталгъан тийреде аны чыгъармачылыкъ жолу бла шагъырейленнгендиле.

Къабарты-Малкъарда малчылыкъ бёлюмде къойчулукъ бек магъаналы жерни алады. Мюлклени барында да, быйыл биринчи апрельге алып тергегенде, 403,5 минг къой эмда эчки бар эдиле. Тенглешдирип айтханда, ол озгъан жылны кёрюмдюсюнден 1,3 процентге асламыракъды. Бу кёрмючге уа юч мюлк къатышханды: «Дарган», «Гарант-А» эм «Эльбрус Агро-Инвест». Ала анда къарачай къойларын кёргюзтгендиле, кеслери да даражалы саугъалагъа тийишли болгъандыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.