ХОРЛАМ БЛА КЪАЙТХАНДЫ

Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина колледжини «Эльбрус» атлы командасы кёп болмай Нижний Новгородда «По тылам фронтов» деген халкъла аралы топографиялы оюнланы ахыр урумуна къатышып, андан хорлам бла къайтхандыла. Эсигизге салайыкъ, бу проект «Билим бериу» миллет проектни «РФ-ни инсанларын патриот ниетледе юйретиу» деген федерал проектин жашауда бардырыуну чеклеринде къуралгъанды. Алгъадан чертсек, къауумну оюннга хазырлай туруп, аланы тарыхдан устазлары Ахматланы  Заурбек бла Биттирланы Назифаны бу дерсни окъуучуларына юйретиуде жангы амалланы излегенлери эмда хайырланнганлары жаш тёлюню тарых бла байламлы эсини тохташыуунда эм къыйматлы шартды.

Сагъынылгъан оюнну биринчи урумуна саулай да къыралдан эки жюз билим берген юйню командалары къатышхандыла. Аладан ахыр кезиуге уа жыйырмасы сайланнганды. Медицина колледжни командасы да ол тизмеге киргенди эмда Нижний Новгородха чакъырылгъанды.

Алай бла ары устазланы башчылыкъларында «Эльбрус» къауумну таматасы Мырзаланы  Рустам, Шахмурзаланы Руслан, Хасанбийланы Малика, Адалина  Толова, Михаил Остапенко да баргъандыла. Алагъа аллай онг чыкъгъаны ючюн а барысы да университетни ректору Юрий

Камбулатович Альтудовха бла медицина колледжни директору Светлана  Владимировна Пшибиевагъа, бирсилеге да энчи ыразылыкъларын билдиргендиле.

Сагъынылгъан квест-оюнну мураты КъМКъУ-ну студентлерини, колледжлеринде окъугъан жаш тёлюню Уллу Ата журт урушну кезиуюндеги, тылдагъы болгъан ишле бла байламлы мекямла, эсгертмеле бла теренирек шагъырейлендириу болгъанды.  Аны себепли, оюннга къатыша, эм алгъа студентле,  окъуучула да устазларыны башчылыгъында кеслерине маршрут къурап, аны ётгендиле. Алай бла ала картада белгиленнген сегиз станцияда болгъандыла.

Аланы борчлары уа белгиленнген объектлени къалайда орналгъанларыны хар бирин да жангылмай билирге эди. Дагъыда аланы тарыхларындан да хапарлы болургъа керек болгъанды. Аланы билимлерине  багъа уа берген жууапларыны тюзлюк, толу даражаларына тийишлиликде салыннганды.

Белгиленнген жол бла бара, жаш адамла медицина колледжни урушну кезиуюнде ёлген устазларына бла окъуучуларына жораланнган эсгертмени, «Танк-34» монументни, 115-чи Къабарты-Малкъар атлы аскер дивизиягъа аталгъан эсгертмени, онтогъузунчу номерли школда Совет Союзну Жигити Байсолтанланы Алимни бюстун бла андагъы самолётну, Къулийланы Къайсынны бла Алим Кешоковну эсгертмелерин, «Аскер махтаулукъну шахары» стеланы, «Бизни эсибиздеди» эсгериу къанганы, «Ёмюклюк отну» да жокъларгъа  керек эдиле.

Оюнну эсеплерине тийишлиликде, белгилегенибизча, медицина колледжни окъуучулары хорлагъандыла. Аны хайыры бла уа ала квестни къырал даражасына къатышып, анда да жетишимли болгъандыла.

Мокъаланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына