ХОРЛАМ БЛА КЪАЙТХАНДЫ

Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина колледжини «Эльбрус» атлы командасы кёп болмай Нижний Новгородда «По тылам фронтов» деген халкъла аралы топографиялы оюнланы ахыр урумуна къатышып, андан хорлам бла къайтхандыла. Эсигизге салайыкъ, бу проект «Билим бериу» миллет проектни «РФ-ни инсанларын патриот ниетледе юйретиу» деген федерал проектин жашауда бардырыуну чеклеринде къуралгъанды. Алгъадан чертсек, къауумну оюннга хазырлай туруп, аланы тарыхдан устазлары Ахматланы  Заурбек бла Биттирланы Назифаны бу дерсни окъуучуларына юйретиуде жангы амалланы излегенлери эмда хайырланнганлары жаш тёлюню тарых бла байламлы эсини тохташыуунда эм къыйматлы шартды.

Сагъынылгъан оюнну биринчи урумуна саулай да къыралдан эки жюз билим берген юйню командалары къатышхандыла. Аладан ахыр кезиуге уа жыйырмасы сайланнганды. Медицина колледжни командасы да ол тизмеге киргенди эмда Нижний Новгородха чакъырылгъанды.

Алай бла ары устазланы башчылыкъларында «Эльбрус» къауумну таматасы Мырзаланы  Рустам, Шахмурзаланы Руслан, Хасанбийланы Малика, Адалина  Толова, Михаил Остапенко да баргъандыла. Алагъа аллай онг чыкъгъаны ючюн а барысы да университетни ректору Юрий

Камбулатович Альтудовха бла медицина колледжни директору Светлана  Владимировна Пшибиевагъа, бирсилеге да энчи ыразылыкъларын билдиргендиле.

Сагъынылгъан квест-оюнну мураты КъМКъУ-ну студентлерини, колледжлеринде окъугъан жаш тёлюню Уллу Ата журт урушну кезиуюндеги, тылдагъы болгъан ишле бла байламлы мекямла, эсгертмеле бла теренирек шагъырейлендириу болгъанды.  Аны себепли, оюннга къатыша, эм алгъа студентле,  окъуучула да устазларыны башчылыгъында кеслерине маршрут къурап, аны ётгендиле. Алай бла ала картада белгиленнген сегиз станцияда болгъандыла.

Аланы борчлары уа белгиленнген объектлени къалайда орналгъанларыны хар бирин да жангылмай билирге эди. Дагъыда аланы тарыхларындан да хапарлы болургъа керек болгъанды. Аланы билимлерине  багъа уа берген жууапларыны тюзлюк, толу даражаларына тийишлиликде салыннганды.

Белгиленнген жол бла бара, жаш адамла медицина колледжни урушну кезиуюнде ёлген устазларына бла окъуучуларына жораланнган эсгертмени, «Танк-34» монументни, 115-чи Къабарты-Малкъар атлы аскер дивизиягъа аталгъан эсгертмени, онтогъузунчу номерли школда Совет Союзну Жигити Байсолтанланы Алимни бюстун бла андагъы самолётну, Къулийланы Къайсынны бла Алим Кешоковну эсгертмелерин, «Аскер махтаулукъну шахары» стеланы, «Бизни эсибиздеди» эсгериу къанганы, «Ёмюклюк отну» да жокъларгъа  керек эдиле.

Оюнну эсеплерине тийишлиликде, белгилегенибизча, медицина колледжни окъуучулары хорлагъандыла. Аны хайыры бла уа ала квестни къырал даражасына къатышып, анда да жетишимли болгъандыла.

Мокъаланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 12:35

КЪЫРАЛ ЧЕКНИ КЪОРУУЛАУЧУЛАРЫ БЛА ЁТМЕКНИ ЖАРТЫ ЭТИП ЖАШАГЪАНДЫЛА

Чекчини кюнюне

29.05.2024 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди.

29.05.2024 - 10:00

ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди.

29.05.2024 - 09:59

ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады.

29.05.2024 - 09:25

ГИТЧЕ БИЗНЕС – КЪЫРАЛНЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫ ТУТУРУГЪУ

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды.