ХОРЛАМЛА, СЫЙЛЫ АТЛА ДА

Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталып, Нальчикни универсал спорт арасында боксдан битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа 22 региондан, ол санда Архангельск, Воронеж, Владимир, Омск, Ростов эм башха областьладан, СКФО-ну республикаларындан, Ямало-Ненецкий автоном округдан, 19-40-жыллыкъ 75 спортчу къатышхандыла.  

Республикабызны атындан 19 боксчу – спортну устасына кандидатла – сермешгендиле. Кеслерини ауурлукъ къауумларында Забакъланы Алим Рустам Губжоков, Макытланы Хасан хорлагъандыла. «Кюмюшлени» Жарашууланы Магомет бла Тамерлан Бляшев къытхандыла. Рустам Хакуашев, Макытланы Анзор, Хажсет Агоев, Айдамир Шомпаров, дагъыда талай спортчу ючюнчю жерлени алгъандыла. Аланы тренерле Гергъокъланы Ахмат, Чаналаны Мусса, Гуртуланы Солтанбек, Къудайланы Алибек, Элбайланы Владимир, Кучменланы Аслан эм башхала юйретедиле.

Россейни спортуну устасы деген атха нормативни Макытланы Хасан бла Забакъланы Алим толтургъандыла. Эришиулени эм иги боксчусуна Дагъыстандан Хасмагомед Джаватханов саналгъанды, хорламгъа итиниулюгю ючюн нальчикчи Тамерлан Бляшев белгиленнгенди, эм иги техникасы ючюн а энчи Забакъланы Алим саугъаланнганды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына