ТЕКIУАХЭР ЯГЪЭГУШХУЭ

Мы махуэхэм дэнэкIи щокIуэкI гъэ еджэгъуэр и кIэм зэрынэсамрэ абы кърикIуахэмрэ къыщапщытэж зэIущIэхэр. Иужьрей уэзджынэр къахуеуакIэщ 9-нэ, 11-нэ классхэр къэзыуха ныбжьыщIэхэм. Ахэр хыхьакIэщ къызэрыщIагъэкI къэрал къэпщытэныгъэхэм я уэрыпIэм. А Iуэхугъуэм къыдэкIуэу школхэм иджыпсту щроплъэж 2022 - 2023 еджэгъуэ лъэхъэнэм къриубыдэу школакIуэхэр зыхэта олимпиадэхэм, зэхьэзэхуэхэм, нэгъуэщI зэпеуэхэм къарикIуахэм. 

Апхуэдэ текIуэныгъэхэмкIэ къулейщ Бахъсэн щIыналъэр. ЩIыпIэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Чылар Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, дыгъуасэ абы ще­кIуэ­кIащ зэпеуэхэм щытекIуа ныбжьыщIэхэр щагъэфIэж пшыхь дахэ. Ар къыщызэрагъэпэщащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм. ГуфIэгъуэм къекIуэлIат Бахъсэн ­щIыналъэ администрацэм, районым щылажьэ курыт школхэм я унафэщIхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, егъэджакIуэ пашэхэр, школакIуэ цIыкIухэр. А псоми фIэхъус псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ щIыналъэ адми­нистрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Оганезовэ ФатIимэ. Абы и къэпсэлъэ­ныгъэм къыхигъэщащ щIэблэм гъэсэныгъэ екIурэ щIэныгъэ куурэ егъэгъуэтынымкIэ районым и еджапIэхэм, гъэсапIэхэм лэжьыгъэшхуэ зэрыщекIуэкIыр. 
- Нобэ дызыхэт Iуэхугъуэр апхуэдэ лэжьыгъэфIым и щыхьэт наIуэщ. Хуабжьу дыщогуфIыкI еджэным къызэщIиубыдэ унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэ куэдымкIэ ди щIыналъэм ис сабийхэм зэфIэкI лъагэхэр зэраIэм, зыхэта олимпиадэхэм текIуэныгъэхэр къызэрыщахьам, - жиIащ абы. - Апхуэдэ ехъу­лIэныгъэхэм я щIыбагъ къыдэлъщ егъэджакIуэ гумызагъэхэм, щIэблэм я унэтIакIуэ Iэзэхэм я лэжьыгъэшхуэ. ФIыщIэ ин фхудощI зи къалэнхэр хьэлэлу зэфIэзыгъэкI псоми: егъэджакIуэхэми абыхэм я нэIэм щIэту щIэныгъэ куу зэзыгъэгъуэт ныбжьыщIэхэми. 
Зэхуэсым щагъэлъэпIащ щIыналъэпсо зэпеуэхэм бжьыпэр щызыубыда еджакIуэхэмрэ ахэр зыгъэхьэзыра унэтIакIуэхэмрэ. Апхуэдэхэр, дызэригуапэщи, куэд хъурт. 
«Илъэсым и еджакIуэ-2023» цIэ лъапIэр фIащащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм Куэтэншы ТIалэ и цIэр зезыхьэу дэт курыт школ №3-м и 10-нэ классым и еджакIуэ АфэщIагъуэ Арианнэ. «Илъэсым и спортсмен-2023» хъуащ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт курыт школ №3-м и 9-нэ классым щIэс ЛъэнкIапIашэ Расим. Зеикъуэ жылэм Шэфий Хьэчим и цIэр зезыхьэу дэт курыт школ №2-м и 11-нэ классыр къэзыух Хьэмыкъуэ Амир фIащащ «Илъэсым и юнармеец-2023» цIэр. Апхуэдэу «Илъэ­сым и волонтёр-2023» цIэр хуагъэфэщащ Бахъсэнёнкэ ­къуажэм дэт курыт школ №1-м и 11-нэ классыр къэзыух ­Бакуу Артур. 
ЕджакIуэ нэхъыщIэхэм ящыщу ХьэтIохъущыкъуей жылэм дэт прогимназием и 3-нэ классым щеджэ Къармокъуэ Данэ фIащащ «Илъэсым и зэчиифIэ-2023» цIэр. «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» районпсо зэпеуэм ехъулIэныгъэ къыщахьащ ХьэтIохъущыкъуей жылэм дэт прогимназием и гъэсэн Беслъэней Эмиррэ а къуажэм Куэтэншы ТIалэ и цIэр зезыхьэу дэт курыт школ №3-м къепха сабий садым и гъэсэн Джэдгъэф ­Селинэрэ. 
 ЗэIущIэм щагъэлъэпIащ щIыпIэ, республикэпсо, урысейпсо конференцхэм жыджэру зи егъэджакIуэхэри еджакIуэхэри хэта Къубэ-Тэбэ къуажэм дэт курыт школ №1-р. Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт курыт школ №3-р къалъытащ щIыпIэ, республикэпсо, урысейпсо творческэ зэпеуэхэм нэхъ жыджэру хэта IуэхущIапIэу. ЩIыпIэ, республикэпсо, урысейпсо утыкухэм щекIуэкIа школ олимпиадэхэм хэтынымкIэ нэхъыфIу зыкъагъэлъэгъуащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм Куэтэншы ТIалэ и цIэр зезыхьэу дэт курыт школ №3-м и егъэджакIуэхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ. Спорт IуэхухэмкIэ щIыпIэм, республикэм, къэралым къыщызэрагъэпэща зэхьэзэхуэхэм зэрыхэтамкIэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт курыт школ №3-р нэхъыфIу къалъытащ. А унэтIыныгъэмкIэ ехъулIэныгъэфI зыIэригъэхьащ Бахъсэнёнкэ къуажэм дэт курыт школ №3-ми. 
 «ЩIыналъэм и еджапIэ пашэ» цIэр фIащащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм и унэтIыныгъэ куэдымкIэ ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрызыгъэхьа Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт курыт школ №3-м. ПэщIэдзэ егъэджэныгъэ унэтIыныгъэмкIэ ­районым пашэ щыхъуащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт ­прогимназиер. Школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмысахэм гъэсэ­ныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэ щыдрагъэкIуэкIыу къалъытащ ­Къубэ-Тэбэ дэт пэщIэдзэ школ-сабий садыр. 
 Пшыхьым зи цIэфIыр къыщраIуахэм хуагъэфэщащ Бахъсэн район администрацэмрэ егъэджэныгъэмкIэ щIыналъэ IэнатIэмрэ къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр, саугъэт лъапIэхэр, удз гъэгъахэр. ГуфIэгъуэ зэхуэсыр я уэрэдхэмрэ ­къафэхэмкIэ ягъэдэхащ районым и курыт школхэм, сабий ­садхэм екIуалIэ ныбжьыщIэ зэчиифIэхэм, сабий творческэ гупхэм, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм я IэщIагъэлIхэм.  

 

КЪАРДЭН Маритэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.