ЖЫЛАГЪУЭМ И СЭБЭП ИРЕГЪЭКI

Республикэм и УнафэщIыр хуэзащ «Хэкум и зауэлIхэм я унагъуэхэм я комитет» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI, дзэ Iуэху хэхам къахуигъэув къалэнхэр зыгъэзащIэу хэкIуэда подполковник Орехов Дмит­рий и щхьэгъусэ Ореховэ Каринэ.

Урысей жылагъуэ зэгу­хьэныгъэ пашэхэм я жэрдэмкIэ 2022 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм къызэрагъэпэщащ Хэкум и зауэлIхэм я унагъуэхэм я комитетыр, 2023 гъэм и гъатхэпэм абы и къудамэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIуахащ.
КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ жылагъуэ зэгухьэныгъэ­щIэм сыт хуэдэ IуэхукIи зэ­рызыщIагъакъуэр. Комитетыр дэIэпыкъуэгъу яхуохъу дзэ  ­  Iуэху хэхам хэтхэм я унагъуэхэм, абыхэм я Iуэху зыIутым щыгъуа­зэщ, къалэныр езыхьэкI зауэлIхэр зыхуэныкъуэ хьэпшып­хэр хурагъашэ, хэкупсэ, волонтёр лэжьыгъэхэр ирегъэкIуэкI. Зэгухьэныгъэр жыджэру дэ­лэжьэнущ дзэ Iуэху хэхам хэтхэр даIыгъын папщIэ къызэрагъэпэща «Хэкум и хъума­кIуэ­хэр» фондым. Абы и лэжьы-гъэм щIидзэнущ мэкъуа­уэ-­
­гъуэм и 1-м. 
«Сэ си гуауэр зэи сщыгъуп­щэ­н­укъым, ар сытым дежи си гум илъынущ. Нэпс щIэзгъэ­кIыу ­къуэгъэнапIэ сыкъуэсэнри хэ­кIыпIэу къэслъытэркъым. Щы­­Iэщ зэрыхуа щытыкIэм къы­зэрикIынур зымыщIэ цIыхубз куэд. Абы и лъэныкъуэкIэ сэри сча си япэ лъэбакъуэр егъэлеяуэ хьэлъэт. Ауэ зыгуэрым дэIэ­пыкъуэгъу узэрыхуэхъуфыр щы­зыхэпщIэкIэ, апхуэдэ IуэхукIэ зыкъыщыпхуагъазэкIэ, абы уи гуауэр нэхъ егъэужьых», - жиIащ Ореховэ Каринэ. Ар тепсэлъыхьащ комитетым иригъэкIуэкI лэжьыгъэм, респу­б­ликэм и зауэлIхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ я дежкIэ къалэнышхуэ зэригъэзащIэм, зэгухьэныгъэр икъукIэ дызы­хуэ­ныкъуэу къызэрыщIэкIам. Ап­хуэдэу къыхигъэщащ дзэ Iуэху хэхам хэт зауэлIхэм защIэгъэкъуэнымкIэ Къэ­бэрдей-­Балъ­къэрыр нэхъ  щIыналъэ жы­джэрхэм зэращыщыр.
Республикэм и Iэтащхьэм Ореховэ Каринэ фIыщIэ хуи­щIащ нобэ къэралми абы и цIыхухэм я дежкIи мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэ мытынш зэрыригъэкIуэкIым, жылагъуэм и сэ­бэп зэрыригъэкIым папщIэ. КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым дзэ Iуэху хэхар щекIуэкI щIыпIэм щыIэ зауэлIхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ зэпыу имыIэу дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъур. А Iуэхум жыджэру хэтщ республикэм щыпсэухэм ящыщ куэд. Абыхэм яхэтщ хьэрычэ­ты­щIэ­хэр, къэрал къулыкъущIапIэ­хэм, IуэхущIапIэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэм я лэжьакIуэхэр, жыла­гъуэр. «Мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхум зи гуащIэ хэзылъхьэ дэтхэнэ зыми фIыщIэшхуэ яхузощI», - жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.