ПОЛИЦЕЙХЭР ТОКIУЭ

Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм къызэригъэпэщри, футбол цIыкIумкIэ зэпеуэ Налшык щекIуэкIащ «На руинах Сталинграда» фIэщыгъэм щIэту. 

 Ар я фэеплът Сталинград бийм щызыхъумахэмрэ «Спартак» (Мэзкуу), «Динамо» (Сталинград) футбол командэхэм 1943 гъэм накъыгъэм и 2-м зэхэта я зэIущIэ гукъинэжымрэ. 
Утыкум къихьэнухэмрэ футболым еплъыну къызэхуэсахэмрэ фIэхъускIэ захуигъэзащ КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэм и къуэдзэ Ефэнды Олег. Къэрал кIуэцI къулыкъум и полковникым къызэрыхигъэщащи, ирагъэкIуэкI зэпеуэмкIэ я мурадыр бий зэрыпхъуакIуэхэр зытемыкIуэфауэ зэхакъута Сталинград къалэм и футбол губгъуэм щыджэгуа командэхэм хэтахэр, а зэман хьэлъэр цIыхухэм ягу къагъэкIыжынырщ. Абыхэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэр фашистхэм дуней псор щызыхъумахэм я къэмылэнджэжагъэмрэ лIыгъэмрэ я дамыгъэт. 
 Кубокым щIэбэнащ командитху. Утыкум щызэхуэзащ Урысей ФССП-м и Управленэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м щыIэ Урысей гвардием, Урысей МВД-м и управленэу Налшык къалэм щыIэм, Урысейм и Следственнэ Комитетым и Следственнэ управленэу КъБР-м щыIэм, Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм я командэхэр.
 ЗэIущIэхэм кърикIуахэмкIэ нэхъ лъэщхэр къыхахащ. Ещанэ увыпIэр яубыдащ Лъэпкъ гвардием и лIыкIуэхэм.

Балэ Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.