ЛIЫГЪЭМ И ДЕРС

Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэ, полицэм и майор КIэфо Залым Налшык къалэ дэт школ №33-м щригъэкIуэкIащ лIыгъэм и дерс. Ар теухуат Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я лэжьыгъэм. 
КъулыкъущIэр школакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ я IуэхущIапIэм и къудамэхэм я лэжьыгъэм, я мурадхэмрэ къалэнхэмрэ, апхуэдэуи школакIуэхэм я упщIэ куэдым жэуап иритащ.
- НобэкIэ Урысей гвардиер зыхуеину псомкIи къызэгъэпэщащ цIыхухэмрэ абыхэм я мылъкумрэ хабзэншагъэкIэ зезыпщытхэм пэщIэтын, жылагъуэ хабзэр хъумэн папщIэ, - къыхигъэщащ КIэфо Залым.
ЕджакIуэ ныбжьыщIэхэм хьэщIэм фIыщIэ хуащIащ дерс гъэщIэгъуэным папщIэ. 
 

 

БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.