ЛIЫГЪЭМ И ДЕРС

Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэ, полицэм и майор КIэфо Залым Налшык къалэ дэт школ №33-м щригъэкIуэкIащ лIыгъэм и дерс. Ар теухуат Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я лэжьыгъэм. 
КъулыкъущIэр школакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ я IуэхущIапIэм и къудамэхэм я лэжьыгъэм, я мурадхэмрэ къалэнхэмрэ, апхуэдэуи школакIуэхэм я упщIэ куэдым жэуап иритащ.
- НобэкIэ Урысей гвардиер зыхуеину псомкIи къызэгъэпэщащ цIыхухэмрэ абыхэм я мылъкумрэ хабзэншагъэкIэ зезыпщытхэм пэщIэтын, жылагъуэ хабзэр хъумэн папщIэ, - къыхигъэщащ КIэфо Залым.
ЕджакIуэ ныбжьыщIэхэм хьэщIэм фIыщIэ хуащIащ дерс гъэщIэгъуэным папщIэ. 
 

 

БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.