Атын иги бла айтдырады

«Эрпак» ЗАО  Шимал-Кавказ федерал округда  къагъыт бла картон чыгъарыу жаны бла бек уллу предприятиягъа саналады. Ол эски къагъытны жарашдырып, андан тюрлю-тюрлю орунла хазырларча этеди. Оборудованиясы уа къагъытны акъ тюрлюсюн чыгъарыргъа онг береди. 
Комбинат Къабарты-Малкъарны хайырланнган электроэнергия ючюн хакъны заманында эмда кереклисича тёлеген предприятияларындан да бириди. «Россети Северный Кавказны» ышаннгылы биригиулерини тизмесине киреди. Аны ай сайын ток ючюн тёлеулери 100 процентни тутадыла. Быйыл январь-апрель айлада бу промышленность предприятие хайырланнган электроэнергия ючюн 23 миллион сом чакълы бир тёлегенди.  

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.