Атын иги бла айтдырады

«Эрпак» ЗАО  Шимал-Кавказ федерал округда  къагъыт бла картон чыгъарыу жаны бла бек уллу предприятиягъа саналады. Ол эски къагъытны жарашдырып, андан тюрлю-тюрлю орунла хазырларча этеди. Оборудованиясы уа къагъытны акъ тюрлюсюн чыгъарыргъа онг береди. 
Комбинат Къабарты-Малкъарны хайырланнган электроэнергия ючюн хакъны заманында эмда кереклисича тёлеген предприятияларындан да бириди. «Россети Северный Кавказны» ышаннгылы биригиулерини тизмесине киреди. Аны ай сайын ток ючюн тёлеулери 100 процентни тутадыла. Быйыл январь-апрель айлада бу промышленность предприятие хайырланнган электроэнергия ючюн 23 миллион сом чакълы бир тёлегенди.  

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.