Суула жагъаларындан чыкъмазча

Тау этекледе къар эм чыранла эрип, жауунла жаууп апрельден сентябрьге дери республиканы череклери бираз кётюрюледиле. Алагъа дайым кёз-къулакъ болур ючюн 9 гидропост ишлейди. Регионда Гидромет араны эсеплерине кёре, бусагъатда черекледе хал къоркъуулу тюйюлдю.  Алай жауунла аслам жаууп турсала, Малка, Чегем, Черек, Терек эм башха черекле кётюрюлюрге боллукъдула, ол чакъда уа Нальчик бла Прохладный шахарланы, Прохладна, Май, Бахсан, Чегем, Черек, Элбрус, Зольск, Лескен районланы ёзен  жерлерин суу басарына къоркъуу чыгъады. Озгъан жыллада сынамгъа кёре, ол тау  жерледен саркъгъан суула бла да байламлыды. 
Бусагъатда республиканы жер-жерлеринде жауунла, буз жаугъан, жел къаты ургъан кезиуле асламдыла, ол сылтаула бла суула жагъаладан чыгъадыла, тауладан ырхыла келедиле. МЧС бу болумну эсепде тутады, ведомствола аралы ишчи къауум да къуралгъанды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.