Жаш адамлагъа – ишчи жерле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина бёлюмюнде аны бошагъанлагъа бла студентлеге ишчи жерлени ярмаркасы къуралгъанды. Аны КъМР-ни саулукъ сакълау министрини орунбасары  Заурбек Батыров ачханды. Республиканы медицина организацияларыны баш врачлары уа  бюгюнлюкде изленнген кадрланы юслеринден билдиргендиле. 
Ярмарка жыл сайын ётеди, анга регионну медицина учрежденияларыны келечилери тири къатышадыла. Аны баш магъанасы – жаш специалистлени регионну больницаларында бла поликлиникаларында  ишлерге кёллендириудю.  
 Прохладнаны районла аралы больницасыны баш врачы Зита Шомахова КъМКъУ-ну медицина факультетинде окъугъанланы эслерин ишге киргенде тапдырылгъан онглагъа, ол санда жашау журт бла жалчытырча эм хакъсыз ишге жюрюрча амаллагъа бургъанды. Бахсанны стационарыны баш врачы Мурат Эштреков да поликлиникада урунуу жорукъланы ангылатханды,  айлыкъны эм не специалистле изленнгенлерини юсюнден да хапарлагъанды. 
Ол кюн медицина  учрежденияланы юслеринден аланы баш врачларыны барысы да сёлешгендиле. Ахырында къырал къуллукъ, кадрла эм ишге алыу жаны бла бёлюмню таматасы Анарей Батырова кеси ишлеген жерден хапар билдиргенди, ишчи жерлени тизмесин кёргюзтгенди эм соруулагъа да жууапла бергенди.  Кёп соруулагъа  учрежденияланы сайтларында жууапла табаргъа боллугъу да  эсгертилгенди. 
Бизни корр.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 12:35

КЪЫРАЛ ЧЕКНИ КЪОРУУЛАУЧУЛАРЫ БЛА ЁТМЕКНИ ЖАРТЫ ЭТИП ЖАШАГЪАНДЫЛА

Чекчини кюнюне

29.05.2024 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди.

29.05.2024 - 10:00

ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди.

29.05.2024 - 09:59

ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады.

29.05.2024 - 09:25

ГИТЧЕ БИЗНЕС – КЪЫРАЛНЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫ ТУТУРУГЪУ

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды.