Жаш адамлагъа – ишчи жерле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина бёлюмюнде аны бошагъанлагъа бла студентлеге ишчи жерлени ярмаркасы къуралгъанды. Аны КъМР-ни саулукъ сакълау министрини орунбасары  Заурбек Батыров ачханды. Республиканы медицина организацияларыны баш врачлары уа  бюгюнлюкде изленнген кадрланы юслеринден билдиргендиле. 
Ярмарка жыл сайын ётеди, анга регионну медицина учрежденияларыны келечилери тири къатышадыла. Аны баш магъанасы – жаш специалистлени регионну больницаларында бла поликлиникаларында  ишлерге кёллендириудю.  
 Прохладнаны районла аралы больницасыны баш врачы Зита Шомахова КъМКъУ-ну медицина факультетинде окъугъанланы эслерин ишге киргенде тапдырылгъан онглагъа, ол санда жашау журт бла жалчытырча эм хакъсыз ишге жюрюрча амаллагъа бургъанды. Бахсанны стационарыны баш врачы Мурат Эштреков да поликлиникада урунуу жорукъланы ангылатханды,  айлыкъны эм не специалистле изленнгенлерини юсюнден да хапарлагъанды. 
Ол кюн медицина  учрежденияланы юслеринден аланы баш врачларыны барысы да сёлешгендиле. Ахырында къырал къуллукъ, кадрла эм ишге алыу жаны бла бёлюмню таматасы Анарей Батырова кеси ишлеген жерден хапар билдиргенди, ишчи жерлени тизмесин кёргюзтгенди эм соруулагъа да жууапла бергенди.  Кёп соруулагъа  учрежденияланы сайтларында жууапла табаргъа боллугъу да  эсгертилгенди. 
Бизни корр.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.