Республиканы эм уллу окъуу юйю къаллай жангы онгла тапдырлыкъды

Шёндю КъМКъУ-да орта эм бийик профессионал билим ала тургъан 18 минг адам барды. Ала РФ-ни 50 субьектинден эм 40 къыралдан келген   студентледиле, аспирантладыла эмда ординаторладыла. Россейни башха регионларындан келип окъугъанла - 15 процентни, тыш къыраллыла уа  11 процентни тутадыла 
Алай бла бу  окъуу юйде билим алгъанланы асламысы Къабарты-Малкъарда жашагъанладыла. Ала университетге  республиканы мектеплерин эм колледжлерин бошагъандан сора келгендиле. Талайы мында экинчи  усталыкъгъа окъуйдула неда билимлерин ёсдюредиле. 
2023 жылда окъургъа келгенлени араларында сайлау бардыргъан  комиссияны излемлери тюрленнгендиле. Аланы ангылатыу бла  окъургъа алыуну къурау жаны бла  управленияны таматасы  Тимур Табишев кюрешеди.  Университетге киргенле кёбюсюнде медицина, экономика, юридический усталыкъланы сайлайдыла. Арт кезиуде лингвистика, информация къоркъуусузлукъ жаны бла билим алыргъа сюйгенлени санына да къошула барады. 
2023 жылда да университет биринчи курсха  2022 жылда болгъан программалагъа кёре аллыкъды. Ол юйретген усталыкъланы санына клиника психология эм медико-профилактика иш да киредиле. Бюгюнлюкде университетге бу усталыкъланы алыргъа сюйюп, башха вузладан студентле да кёчедиле. 
2021 жылдан башлап, тыш къыраллы IT профиль жаны бла усталыкъ алыугъа да сейир ёсе барады. Былтыр университетде жалгъан интеллект эм цифралы амалла жаны бла институт къуралгъанды. Анда прикладная математика эм информатика, информатика эм санау техника, прикладная информатика эм информация къоркъуусузлукъ жаны бла юйретедиле. Алагъа бюджет жерле приёмну ал кезиулеринде окъуна бошалгъан эдиле. 
Энчи квота
 Россейни Илму эм бийик билим бериу  министерствосуну 2023 жылны 10  февралында чыгъарылгъан буйругъуна кёре 2023 жылда  вузгъа кириуню  низамына тюрлениуле кийирилгендиле. Алага тийишлиликде «Энчи квота» деген ангылам да барды, Ол ДНР-де бла ЛНР-де  энчи аскер операциягъа къатышханланы сабийлерине окъуу  жерле бёлюнедиле. 2023 жылда ол тизме кенгертилген да этгенди, анга Россейни Жигитлерини, Кишиликни юч ордени бла саугъаланнганланы, дагъыда бир къауумланы сабийлери да киредиле. 
Былайда Россейни Жигитлерини, Кишиликни юч ордени бла саугъаланнганланы эм аскерде къуллукъларын толтура ёлген адамланы сабийлери КъМКъУ-гъа эм башха россейли вузлагъа экзаменлени бермегенлей кираллыкъларын да белгилерге тийишлиди. Ала жангыз да вузланы чыгъармачылыкъ эм усталыкъ жаны бла ич экзаменледен ётерге керекдиле.  
Эки сынауну да эсеплерин эсге ала
Россейни Илму эм бийик билим бериу  министерствосу окъургъа кирир ючюн деп тохташдыргъан экзаменлени берирге эркин болгъан усталыкъланы саны кёбейгенди. Башхача айтханда, абитуриентле ЕГЭ- ни жангыз да эки предметден эсеплерин кёргюзталлыкъдыла, ючюнчю экзаменни уа университетни кесинде берликдиле. Ол ЕГЭ-ни жангыз да эки предметден экзамен бергенлеге неда ючюнчюсюнден аз балл алгъанлагъа тапды. 
Бакалавриатда бу амал бла быллай усталыкъланы алыргъа боллукъду: архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство эм  къолдан усталыкъла, журналистика, филология («Къабарты-черкес тил эм адабият», «Къарачай-малкъар тил эм адабият»), педагогика усталыкъ («Башланнган билим бериу», «Башланнган билим бериу эм сабий робототехника» жаны бла), физкультура.
тюрлениуле
Кёп жылланы ичинде биринчи кере бакалавриатда очный амал бла окъутууда «Халкъла аралы халла», «Психология», «Журналистика» эм талай башха бёлюмледе бюджет жерле ачылгъандыла. Аны юсюнден университетни приёмный комиссиясыны сайтында толуракъ хапар билирге боллукъду. 
Очный-заочный эм заочный билим бериуде да «Психология» жаны бла он бюджет жер барды, «Социал ишде» - 17, педагогикада–20. «Психология - педагогика билим бериуде» магистратурада  заочный окъуугъа 15 бюджет жер бёлюннгенди. 
Россейли эм тыш къыраллы инсанлагъа ингилиз тилде билим бериу программала жарашдырылгъандыла. Ала эки боладыла: «Багъыу иш» эм «Стамотология», сора инженер – техника жаны бла «Къурулуш». 
Тёреде бола келгенича, университетде керекли къагъытла алыу 20 июньда башланады, аланы келип берирге эмда  узакъдан жиберирге да боллукъду. Абитуриентле неда аланы законлу келечилери документлени бу адрес бла келтираллыкъдыла: Нальчик шахар, Чернышевский атлы орам, 173-чю номерли мекям.
 Электрон амал бла жиберилген заявленияны къырал жумушланы интернет порталы бла эм «Суперсервис» функционалны болушлугъу бла толтурургъа боллукъду. Сора КъМКъУ-ну приёмный комиссиясыны сайтында «Абитуриентни энчи кабинети» деген информация система ишлерикди, анда эсепге тюшерге эм вузгъа кирирге сюйгенини юсюнден заявленияны къояргъа жарарыкъды. 
Приёмный комиссияны «исси» телефону: +7(8662)42-27-79

Холамханланы Алима хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

13.06.2024 - 13:59

ТАЗА СУУ БЛА СЫЛТАУСУЗ БОЛУРЧА

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле.