Лъэмыжхэм я щытыкIэм хуэбэлэрыгъыркъым

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм хиубыдэу мы зэманым лэжьыгъэшхуэхэр иращIылIэ Шэрэдж псым телъ лъэмыжым. Ар и лъабжьэм къыщыщIэдзауэ къагъэ­щIэ­рэщIэж, къэухьхэри, лъэмыжыр зыIыгъ лъащIэхэри, лъэс зекIуапIэхэри хиубыдэу.

Куэд зэрыщыгъуазэщи, лъэмыжыр зытелъ къэрал ­гъуэгу нэхъыщхьэм зы махуэм къриубыдэу хьэлъэзешэ маши­нэрэ транспорт зэмылIэужьыгъуэу мин бжыгъэхэр щызэблокI. Аращ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэмыж нэхъ инхэм хабжэр зыхуей хуэзэу зэрагъэпэщыжын хуей щIэхъуар. Дагъыстэным къыщыщIэдзауэ Осетие Ищхъэрэ - АланиемкIэ иухыжу, гъу­нэгъу щIыналъэхэм дапызыщIэри а гъуэгурщ.
Лэжьыгъэхэр псынщIэу йокIуэкI. Транспортыр а щIыпIэм щызэтримыхьэн папщIэ псым пIалъэкIэ тралъхьа лъэмыжыр сэбэпышхуэ мэхъу. 
Апхуэдэ лэжьыгъэхэм иджыпсту щыпащэ Прохладнэ - Iуащ­хьэмахуэ гъуэгум хуэзэу Бахъсэн псым телъ лъэмыжми. Мы гъуэгум зэпещIэ Бахъсэнрэ Дыгулыбгъуейрэ, Бахъсэнрэ Налшыкрэ. Иджыпсту ухуакIуэхэм зэрахъуэкI сэкъат зыгъуэта ­гъуэгу зэпыхьэпIэхэр, сыту жыпIэмэ, абы куэдкIэ елъытащ лъэ­мыжыр зэрызекIуэну пIалъэмрэ и шынагъуэншагъэмрэ.
Мы зэманым ирихьэлIэу лъэмыжым бетонхэр тралъхьащ, лъэс зекIуапIэмрэ гъуэгумрэ зэпэщIэзых къэухьхэр ягъэуври, асфальт тралъхьэжащ, лъэмыж зэпрыкIыпIэхэр къагъэнэ­хуащ. Абыхэм къакIэлъыкIуэу гъуэгум асфальтыр тIуащIэу тралъхьэнурэ и бгъуитIым иджырей къэухьхэр ягъэувынущ, гъуэгу дамыгъэхэр тращIэнущ.
Лэжьыгъэ псори мы гъэмахуэм къриубыдэу зэфIагъэкIынущ.
Лъостэн  Музэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 17:19

ТХЫДЭДЖ НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭХУЭС

Налшык къалэм дэт, щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ Центрым иджыблагъэ тхыдэдж ныбжьыщIэхэм я зэхуэс гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

04.12.2023 - 12:35

ЩIЭБЛЭР СПОРТЫМ ДРАГЪЭХЬЭХЫН МУРАДКIЭ

 Хъыбар гуапэ

04.12.2023 - 09:25

ИТАЛИЕМ ДИ ЛЪЭПКЪ IУЭХУ ЩЫЗЭРАХЬЭ

Италием и Неаполь къалэм щыIэ Къуэ­кIыпIэ университетым иджыблагъэ зэIущIэ ще­кIуэ­кIащ.  Профессор Гуидо Капелли къызэригъэпэщащ «Адыгэхэм я бзэмрэ щэнхабзэмрэ» зи фIэ­щыгъэцIэ семинарыр. 

04.12.2023 - 09:03

«ДЫГЪАФIЭ КЪАЛЭМ» И ГЪЭСЭНХЭР Я ХЬЭЩIАЩ

«Къэрал сыхьэтым» хыхьэу, республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и депутатхэр яIущIащ ТворчествэмкIэ «Ды­гъафIэ къалэ» сабий академием и 9 - 11-нэ классхэм щеджэ, олимпиадэхэм, зэпеуэхэм ехъулI

04.12.2023 - 08:43

ЗИ ГЪУЭГУАНЭР ЩIЫХЬ ПЫЛЪУ ЗЫКIУ

Къэбэрдей-Балъкъэрми Къэрэшей-Шэрджэсми я адыгэ тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я къалэмыпэм къыщIэкI тхыгъэхэр сытым дежи япэу къызытехуэу щыта, иджыпстуи а къалэным зэрыхуэпэжыным пылъ «Iуащхьэмахуэ» л