ТранспорткIэ къызэрагъэпэщ

«Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектымкIэ ди республикэм къыIэрыхьащ «Гранта» автомобилу 19. Ахэр иратынущ республикэм и райони 7-м хыхьэ къуа­жэхэм щыIэ медицинэ IуэхущIапIэхэм.

Машинэхэр къагъэсэбэ­пы­нущ пIалъэ къыхэмыкIыу дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ сы­маджэхэм я унэм участковэ дохутырхэр щыкIуэкIэ. Ап­хуэдэуи а автомобилхэмкIэ республикэм и къуажэ пхы-дзахэм щыпсэухэу зи узыншагъэм нэхъ куууэ кIэлъыгъэп­лъыпхъэхэр район сымаджэщхэм ирагъэшэнущ. 
Прохладнэ районым и медицинэ IуэхущIапIэхэм иратынущ автомобили 3, Дзэлы­къуэ, Тэрч районхэм - автотранспорту 4, Аруан, Бахъсэн районхэм - щырыщ, Шэджэм, Шэрэдж куейхэм - машинэ зырыз.
«Узыншагъэ» лъэпкъ проектым и фIыгъэкIэ республикэм и районхэм щыIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр автотранспортхэмкIэ хъарзынэу къызэгъэпэща мэхъу. Ап­хуэ­дэу 2020 гъэ лъандэрэ щIыналъэм и медицинэ IэнатIэ­хэм щхьэкIэ къаIэрыхьащ автомобиль 60, 2025 гъэ пщIондэ иджыри машинэ 34-рэ къа­щэхуну я мурадщ.

ЩхьэщэмыщI  Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 12:35

ЗЫ ЦIЫХУ НЫБЖЬ 85 ГЪУЭГУАНЭ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

09.12.2023 - 10:38

ЗЫ УПЩIИ ИРАГЪЭКIУЭТЭКIАКЪЫМ

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ.

09.12.2023 - 09:25

ХЬЭ ХЬЭУЛЕЙХЭМ ПСЭУПIЭ ХУАЩIАЩ

Налшык къалэм и уэрамхэм сабии балигъи ягъэшынэу дэт хьэ хьэулейхэм унафэ ягъуэтащ.

09.12.2023 - 09:03

IЭДИИХУ ЧЭЩАНЭМ И КЪАЛЭЖЬ

Инжыдж и нэпкъ лъагэм илъэс щэ бжыгъэхэр и ныбжьу къытетщ Iэдииху чэщанэр. Хъыбарыжьу абы къыкIэлъекIуэкIыр пхуэбжынкъым.

08.12.2023 - 16:03

ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ.