ТранспорткIэ къызэрагъэпэщ

«Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектымкIэ ди республикэм къыIэрыхьащ «Гранта» автомобилу 19. Ахэр иратынущ республикэм и райони 7-м хыхьэ къуа­жэхэм щыIэ медицинэ IуэхущIапIэхэм.

Машинэхэр къагъэсэбэ­пы­нущ пIалъэ къыхэмыкIыу дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэ сы­маджэхэм я унэм участковэ дохутырхэр щыкIуэкIэ. Ап­хуэдэуи а автомобилхэмкIэ республикэм и къуажэ пхы-дзахэм щыпсэухэу зи узыншагъэм нэхъ куууэ кIэлъыгъэп­лъыпхъэхэр район сымаджэщхэм ирагъэшэнущ. 
Прохладнэ районым и медицинэ IуэхущIапIэхэм иратынущ автомобили 3, Дзэлы­къуэ, Тэрч районхэм - автотранспорту 4, Аруан, Бахъсэн районхэм - щырыщ, Шэджэм, Шэрэдж куейхэм - машинэ зырыз.
«Узыншагъэ» лъэпкъ проектым и фIыгъэкIэ республикэм и районхэм щыIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр автотранспортхэмкIэ хъарзынэу къызэгъэпэща мэхъу. Ап­хуэ­дэу 2020 гъэ лъандэрэ щIыналъэм и медицинэ IэнатIэ­хэм щхьэкIэ къаIэрыхьащ автомобиль 60, 2025 гъэ пщIондэ иджыри машинэ 34-рэ къа­щэхуну я мурадщ.

ЩхьэщэмыщI  Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.