ЗытегъэщIапхъэ Iэмалхэр

«ЩIыналъэр ахъшэ хэлъ­хьапIэ щIынымкIэ, удэ­зы­хьэх теплъэ иIэу, и про­мыш­ленностым зэрызрагъэужь Iэмалхэр къэгъэ­сэбэпын» фIэщыгъэм тету иджыблагъэ Налшык къалэм щекIуэкIащ республикэм и бизнес-жылагъуэм хэтхэм я зэхыхьэ зыбжанэ.

Ахэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м Промышленнос-тым­кIэ, энергетикэмрэ са­тум­кIэ и министерствэмрэ Урысей Федерацэм и тех­но­парк­хэмрэ экономикэм хэха и щIыпIэхэмрэ (ОЭЗ) я зэгухьэныгъэм хэт кIэлъып­лъакIуэ гупым и унафэщI Шпиленкэ Андрей зи пашэ IэщIагъэлIхэмрэ. 
- Гупым хэтхэр дыкъэкIуэн ипэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм лэжьы­гъэш­хуэ дедгъэкIуэкIащ. Хэгъэгум и предприятэхэм ящыщу 50-м щIигъум я зэфIэкIыр зыхуэдэм дыхэп­лъащ. Иджы, бизнес-жылагъуэм хэтхэм дащыIущIэкIэ, дэ нэхъ зэхэщIыкIыгъуэу тху­зэпкърыхынущ икIи къытхуэгъэлъэгъуэнущ щIыналъэм и промышленностым зиужьынымкIэ нэхъ зытегъэщIапхъэ Iэмалхэр зыхуэ­дэри абыхэм я къэгъэ­сэ­бэпыкIэ хъунури. ДыхущIэкъунущ IуэхугъуэщIэм хьэ­ры­чэтыщIэхэр щыгъуазэ хуэтщI къудей мыхъуу, лэ­жьыгъэм дедгъэхьэхыну, тед­гъэгушхуэну, - къыхигъэщащ Шпиленкэ Андрей, журналистхэм щепсалъэм.
Дерс-зэхыхьэ пэщIэдзэр къыщызэIуихым, КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэ­щIым и япэ къуэдзэ Говоров Сергей къызэхуэсахэм гу ­лъаригъэтащ зытепсэлъыхь IэмалыщIэр республикэм и промышленностым нэхъри зиужьынымкIэ хэкIыпIэфIу зэрыщытым. 
- Индустрие-промышленнэ технопаркыр инже­нер-транспорт хуэIухуэ­щIэ­хэмкIэ (инфраструктурэ) зы­хуэ­ныкъуэ щымыIэу зэгъэ­пэща щIыпIэущ зэрыщытын хуейр. Апхуэдэхэращ производствэщIэ къыщепхьэжьэ хъуну къалъытэри, - жиIащ Говоровым.
Япэ зэIущIэм къыщып­сэ­лъащ КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ са­тумкIэ и министр Iэ-          хъуэ­бэч Щамил. 
- Республикэм и бизнес-жы­лагъуэм мы махуэхэм къы­­хузэрагъэпэща дерс-зэхыхьэхэм экономикэм телажьэ IуэхущIапIэхэм я пашэхэм щыгъуазэ зыщы­хуащIыфынущ «промыш­­лен­­нэ кластер» зыфIаща дзей зэгухьэхэм хыхьэн пап­щIэ къагъэсэбэпыпхъэ Iэмалхэр зищIысым, сом меларди 100-м нэблагъэ щIы­хуэр, зы илъэсым къриу­-быдэу проценти 5,25-рэ нэхъыбэ щхьэщамытыкIыу, къызэрыраIыхыфыну щIы­кIэм, лэжьыгъэм папщIэ зы­хуеинухэр къызэращэхуну ахъ­шэр, сом мелуани 150-м нэблагъэр, зыIэрагъэхьэ­ным­кIэ бгъэдыхьэкIэу ­къа­- ­гъэ­сэбэпыпхъэхэм, нэ­гъуэщI­хэми, - жиIащ Iэхъуэ­бэ­­чым. 
Индустрие-промышленнэ технопаркхэр зэгъэпэ­щынымкIэ проектхэр ягъэ­хьэзыр, УФ-м Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэр я щIэгъэкъуэну, къэралым щагъэзащIэ федеральнэ программэхэм япкъ иту. 
 
КЪУМАХУЭ  Аслъэн. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 09:01

ДИ ЩIЫНАЛЪЭМ И ЩIЫПIЭ ДАХЭХЭР

Тамбукъан гуэл шыугъэм илъэс 700 тхыдэ къызэринэкIащ. Абы ит псыр ижыркъым, мыл ткIужхэмрэ уэшххэмкIэ ирикъуу аращ. Абыхэм къадэкIуэу ябрууауэ щыта жапIэхэмкIэ абы хохъуэ минеральнэ псы.

19.04.2024 - 09:01

ХЬЭЩIЭЩХЭМРЭ ХЬЭЩIЭХЭМРЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къызэрагъэлъагъуамкIэ, хьэщIэщым къыщыувыIэну махуэу зыщрагъэтхамрэ абы щыщIэтIысхьа махуэмрэ я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и щIыналъ

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.