ЩIыналъэ зэпеуэм щытекIуахэр

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щыIэм щагъэ­лъэпIащ сабий творчествэмкIэ «Полицейский дядя Стёпа» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэм щытекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ. 

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василийрэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Мэкъушэ Русланрэ зэпеуэм ­щытекIуахэмрэ абы и лауреатхэмрэ иратащ министерствэм и щIыхь тхылъхэмрэ гукъинэж ящыхъуну саугъэтхэмрэ.
Павлов Василий ныбжьыщIэхэм ­ехъуэхъуащ я текIуэныгъэмкIэ икIи къыхигъэщащ мыпхуэдэ Iуэхухэр егъэ­кIуэкIыныр къытщIэхъуэ щIэблэр цIыху нэсрэ щэныфIэу, хэкупсэу гъэсэнымкIэ сэбэп зэрыхъур.
- Сабийхэм я IэдакъэщIэкIхэм къыхощ абыхэм ящыщ дэтхэнэми полицэр и лэжьакIуэм сыт щыгъуи къыдэIэ­пыкъуну хьэзыр цIыхуу къызэралъы­тэр. Къыхэгъэщыпхъэщ мы зэпеуэм фы­хэткIэрэ, ныбжьыщIэхэм фи зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ къызэрывгъэлъэгъуар. Си фIэщ мэхъу нобэ ­утыку къифхьа фи творческэ жыджэ­рагъыр гъащIэм увыпIэ тэмэм щы­ви­Iэным зэрыхуэкIуэнур. Дэтхэнэми ехъу­лIэныгъэхэр фиIэну си гуапэщ! Сыт щыгъуи зэIухарэ зэчиифIэу фыщыт!
Щхьэхуэу псалъэ гуапэхэр зыхужа­Iа ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэм министерствэм и унафэщIхэм фIыщIэ ­хуащIащ сабийхэм ябгъэдэлъ зэфIэ­кIыр къагъэлъэгъуэнымкIэ Iэмалрэ хэкIыпIэрэ зэрыратым папщIэ. 
Дыгулыбгъу  Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 17:19

ТХЫДЭДЖ НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭХУЭС

Налшык къалэм дэт, щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ Центрым иджыблагъэ тхыдэдж ныбжьыщIэхэм я зэхуэс гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

04.12.2023 - 12:35

ЩIЭБЛЭР СПОРТЫМ ДРАГЪЭХЬЭХЫН МУРАДКIЭ

 Хъыбар гуапэ

04.12.2023 - 09:25

ИТАЛИЕМ ДИ ЛЪЭПКЪ IУЭХУ ЩЫЗЭРАХЬЭ

Италием и Неаполь къалэм щыIэ Къуэ­кIыпIэ университетым иджыблагъэ зэIущIэ ще­кIуэ­кIащ.  Профессор Гуидо Капелли къызэригъэпэщащ «Адыгэхэм я бзэмрэ щэнхабзэмрэ» зи фIэ­щыгъэцIэ семинарыр. 

04.12.2023 - 09:03

«ДЫГЪАФIЭ КЪАЛЭМ» И ГЪЭСЭНХЭР Я ХЬЭЩIАЩ

«Къэрал сыхьэтым» хыхьэу, республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и депутатхэр яIущIащ ТворчествэмкIэ «Ды­гъафIэ къалэ» сабий академием и 9 - 11-нэ классхэм щеджэ, олимпиадэхэм, зэпеуэхэм ехъулI

04.12.2023 - 08:43

ЗИ ГЪУЭГУАНЭР ЩIЫХЬ ПЫЛЪУ ЗЫКIУ

Къэбэрдей-Балъкъэрми Къэрэшей-Шэрджэсми я адыгэ тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я къалэмыпэм къыщIэкI тхыгъэхэр сытым дежи япэу къызытехуэу щыта, иджыпстуи а къалэным зэрыхуэпэжыным пылъ «Iуащхьэмахуэ» л