Адыгэ ныпыр Эверест щеIэт

Иджыблагъэ адыгэ бзылъхугъэ Пекъу Алинэ дуней псом и бгы нэхъ лъагэ дыдэм дэкIащ. Ар Эверест и щыгум ихьащ къызыхэкIа лъэпкъым и щIыхькIэ, и зэфIэкIыр триухуащ адыгэм ди Щыгъуэ-щIэж махуэм. Ныпыр зыхуиIэтари мамырыгъэрщ. 

«Накъыгъэм и 18-м, сыхьэти 3-рэ дакъикъэ 35-м сэ Эверест и щыгум сытетт… Нэхъ лъагэу сыдэкIуеиху, нэхъри сыпIейтейрт. Зэгуэрым сурэткIэ слъэгъуа теплъэхэм иджы саIущIэпат. Мес, Хиллари - уэсымрэ мылымрэ къыхэщIыкIа сыджыр! Си нэгум телъыджэ зэрыщIэкIыр щызы­хэсщIэкIэ, жьыр къыспеубыд, гуфIэгъуэ нэпсыр си нэхэм къащIоувэ, нэхъри зысIэтыну ­къару къысхохьэ! СигукIэ тхьэ солъэIу щыгум сыкъыщыхутэныр къызэхъулIэну… Сынэсащ! Эверест и щыгум щызоIэтыр си лъэпкъ ныпыр! Накъыгъэм и 21-м илъэси 159-рэ ирикъуащ ди тхыдэм къриубыдэ зауэ нэхъ гущIэгъуншэ дыдэр зэри­ухрэ. А махуэм дигу къыдогъэкIыж адыгэ лъэпкъым и дежкIэ гъэунэхуныгъэ шы­нагъуэ хъуа, XIX лIэщIыгъуэм щыIа зауэжьыр, абы кърикIуахэр.
Тхыдэм и напэкIуэцI шынагъуэхэм дроплъэжри, дэ нэхъри зыхыдощIэ мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ зэрылъапIэр», - щетх бзылъхугъэм и Инстаграмм напэкIуэцIым. 
Иджыри мазэ ипэкIэ, Алинэ нэгъуэщI къэралхэм я спортсменхэр зыхэт гупым я гъусэу Непалым щыIэ Аннапурнэ бгым и щыгум дэкIащ. Ар дуней псом и альпинист  нэхъ жан дыдэхэм егъэлеяуэ къайгугъуэкIхэм ящыщщ, нэпкъ шынагъуэхэр къызэбнэкIынуи псэзэпылъхьэпIэщ. 

ГУГЪУЭТ  Заремэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 12:35

ЗЫ ЦIЫХУ НЫБЖЬ 85 ГЪУЭГУАНЭ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

09.12.2023 - 10:38

ЗЫ УПЩIИ ИРАГЪЭКIУЭТЭКIАКЪЫМ

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ.

09.12.2023 - 09:25

ХЬЭ ХЬЭУЛЕЙХЭМ ПСЭУПIЭ ХУАЩIАЩ

Налшык къалэм и уэрамхэм сабии балигъи ягъэшынэу дэт хьэ хьэулейхэм унафэ ягъуэтащ.

09.12.2023 - 09:03

IЭДИИХУ ЧЭЩАНЭМ И КЪАЛЭЖЬ

Инжыдж и нэпкъ лъагэм илъэс щэ бжыгъэхэр и ныбжьу къытетщ Iэдииху чэщанэр. Хъыбарыжьу абы къыкIэлъекIуэкIыр пхуэбжынкъым.

08.12.2023 - 16:03

ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ.