Япэ гъэлъэгъуэныгъэ

Тэрч щIыналъэм щыщ сурэтыщI ­Къандрокъуэ Хъусен и Iэдакъэ­щIэкI­хэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджы­благъэ щекIуэкIащ Нарткъалэ Сабий гъуаз­джэ­хэмкIэ и «Радуга» школым.

СурэтыщI щIалэщIэм дежкIэ япэ гъэ­лъэгъуэныгъэм мыхьэнэшхуэ иIэщ. Зэ­рыжаIэщи, Iуэхур зэребгъажьэщ.
Гъэлъэгъуэныгъэр къызэIуихащ школым и унафэщI Къардэн Равидэ. Ар ­Къандрокъуэ Хъусен и лэжьыгъэхэм щытхъуа, езым къызэрилъытэмкIэ абыхэм яхэлъ фIагъым, щIагъыбзэм я гугъу ищIа иужькIэ, апхуэдэ лъэбакъуэ дахэкIэ гъуазджэм и дунейм хэбэкъуа щIалэм ехъуэхъуащ ехъулIэныгъэрэ зыу­жьыныгъэрэ щымы­щIэну. СурэтыщIым и анэ Альбинэ (выс­тавкэм кърагъэблэгъат) и къуэм и зэ­фIэкIым зэрызригъэужьам, зэ­радэIэпыкъуам папщIэ фIы­щIэ хуищIащ къэпсалъэм.
Хъусен и IэдакъэщIэкIхэм ятеухуауэ а зэхыхьэм къыщыпсэлъащ усакIуэ, драматург «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ.
Къандрокъуэм и лэжьыгъэхэр нэ­гъуэщIхэм къахэзыгъэщщ плъыфэ зэ­хэлъхьэкIэр, абыхэм ящIэлъ гупсысэ гъэщIэгъуэнхэр. Зэ еплъыгъуэкIи нэ­рылъагъущ яхэлъ псэ хуабагъыр, лъа­гъуныгъэр, гурыфIыгъуэр.
Хъусен къыщыпсалъэм фIыщIэ ­хуищIащ гъэлъэгъуэныгъэр щигъэ­хьэзырым къыдэIэпыкъуа егъэджа­кIуэхэм, школакIуэхэм, Аруан щIыналъэм и цIыхубзхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Хьэпэ Залинэ сымэ.
Гъэлъэгъуэныгъэм зыкърагъэхьэлIат сурэтыщIым и благъэхэм, Iыхьлыхэм, абы къыдеджахэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ. ЩIалэм и зэфIэкI хигъахъуэу ипэкIэ кIуэтэну ехъуэхъуащ ахэр.
Тэрчокъуэ  Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 12:35

ЗЫ ЦIЫХУ НЫБЖЬ 85 ГЪУЭГУАНЭ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

09.12.2023 - 10:38

ЗЫ УПЩIИ ИРАГЪЭКIУЭТЭКIАКЪЫМ

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ.

09.12.2023 - 09:25

ХЬЭ ХЬЭУЛЕЙХЭМ ПСЭУПIЭ ХУАЩIАЩ

Налшык къалэм и уэрамхэм сабии балигъи ягъэшынэу дэт хьэ хьэулейхэм унафэ ягъуэтащ.

09.12.2023 - 09:03

IЭДИИХУ ЧЭЩАНЭМ И КЪАЛЭЖЬ

Инжыдж и нэпкъ лъагэм илъэс щэ бжыгъэхэр и ныбжьу къытетщ Iэдииху чэщанэр. Хъыбарыжьу абы къыкIэлъекIуэкIыр пхуэбжынкъым.

08.12.2023 - 16:03

ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ.