СОЦИАЛ МАГЪАНАЛЫ ЖОЛЛА – МАРДАЛАГЪА КЕЛИШИРЧА

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре, медицина учреждениялагъа баргъан жолланы жангыртырча мадар этилликди.

Алай бла биринчи ишле Огъары Бахсан, Хабаз, Экинчи Лескен, Ерокко, Каменномостское эм Заюково элледе тамамланырыкъдыла. Саулай алып айтханда, 25 километр чакълы бирде жолла мардалагъа келиширча боллукъдула. Ол санда жолланы мурдорларын кючлерикдиле, тротуарла, светофорла, темир буруула, белгиле эм ызла да салынырыкъдыла.

Жууукъ заманда Огъары Бахсанда фельшер-акушер пункт орналгъан Жаппу улу орамгъа тынгылы ремонт этилликди. Аны кезиуюнде жолну эм кёпюрню да жангыртырыкъдыла. Къоркъуусузлукъну жалчытырча да аслам эс буруллукъду. 

Андан сора да, Хабаз, Экинчи Лескен, Ерокко, Каменномостское эм Заюково элледе саулукъ сакълау, школ, сабий сад, межгит дегенча социал магъаналы объектле орналгъан орамла жангыртыллыкъдыа. 

  Бусагъатда жолчула Заюковода къыстау кёпюрге тынгылы ремонт этип кюрешедиле. Аны элчиле кёбюсюнде район аралы больницагъа барыргъа хайырланадыла.

Эсге сала айтсакъ, миллет проектни магъанасы элде жашагъанланы болумларын игилендириргеди. Ол себепден медицина учреждениялагъа эм башха социал магъаналы объектлеге адамла къыйналмай барырча бютюн уллу эс бурулады.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.