СОЦИАЛ МАГЪАНАЛЫ ЖОЛЛА – МАРДАЛАГЪА КЕЛИШИРЧА

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре, медицина учреждениялагъа баргъан жолланы жангыртырча мадар этилликди.

Алай бла биринчи ишле Огъары Бахсан, Хабаз, Экинчи Лескен, Ерокко, Каменномостское эм Заюково элледе тамамланырыкъдыла. Саулай алып айтханда, 25 километр чакълы бирде жолла мардалагъа келиширча боллукъдула. Ол санда жолланы мурдорларын кючлерикдиле, тротуарла, светофорла, темир буруула, белгиле эм ызла да салынырыкъдыла.

Жууукъ заманда Огъары Бахсанда фельшер-акушер пункт орналгъан Жаппу улу орамгъа тынгылы ремонт этилликди. Аны кезиуюнде жолну эм кёпюрню да жангыртырыкъдыла. Къоркъуусузлукъну жалчытырча да аслам эс буруллукъду. 

Андан сора да, Хабаз, Экинчи Лескен, Ерокко, Каменномостское эм Заюково элледе саулукъ сакълау, школ, сабий сад, межгит дегенча социал магъаналы объектле орналгъан орамла жангыртыллыкъдыа. 

  Бусагъатда жолчула Заюковода къыстау кёпюрге тынгылы ремонт этип кюрешедиле. Аны элчиле кёбюсюнде район аралы больницагъа барыргъа хайырланадыла.

Эсге сала айтсакъ, миллет проектни магъанасы элде жашагъанланы болумларын игилендириргеди. Ол себепден медицина учреждениялагъа эм башха социал магъаналы объектлеге адамла къыйналмай барырча бютюн уллу эс бурулады.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 16:23

ПАЛЬМА ЖАУ: ХАЙЫРЛЫ ОГЪЕСЕ ХАТАЛЫ?

Бу жауну юсюнден эшитмеген, айтмагъан, аны сёзюн этмеген хазна адам болмаз. Бирле ол саулукъгъа болмагъанча аллай хаталыды дейдиле, башхала уа сары жаудан эсе хайырлыды деп белгилейдиле.

16.07.2024 - 16:18

«БАШ БОРЧУБУЗ – ЖАШ ТЁЛЮНЮ СПОРТ БЛА КЮРЕШИРГЕ ЮЙРЕТИУДЮ»

Элбрус район не заманда да спортчула бла бай болгъанды. Жыл сайын ала республиканы спорт хазнасына кёп тюрлю саугъала бла майдалла келтиредиле.

16.07.2024 - 10:01

ТЕЛЕУЛЕНИ ТЫНЧ АМАЛ БЛА

Тёлеулени къыйналмай «Россети Северный Кавказ» биригиуню телефонлада «Свет онлайн» приложениясы бла тамамларгъа онг барды.

16.07.2024 - 09:03

ТОК БЛА СЫЛТАУСУЗ ЖАЛЧЫТЫЛЫНЫРЧА

Быйыл «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню кючю бла 250 километр чакълы бирде тюрлю-тюрлю класслы ток баргъан (ЛЭП) ызла жангыртыллыкъдыла.

16.07.2024 - 09:03

СЫНАМЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Жыл башланнганлы «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» биригиуде ишлеген 920 чакълы специалист сынамларын ёсдюрюрча, квалификацияларын кётюрюрча курсланы ётгендиле.