ЖАНГЫ ЖОРУКЪЛА КЁПЛЕНИ ЧАМЛАНДЫРГЪАНДЫЛА

Белгилисича, россейли спортчуланы тюрлю-тюрлю халкъла аралы эришиулеге къатышыр онглары жокъду. Бу кюнлеге дери ол чекле Олимпиада оюнла бла да байламлы эдиле. Алай бу кюнледе Халкъла аралы Олимпиада комитетни таматасы Томас Бах бизни атлетле анга къатышыргъа боллукъдула дегенди. Алай аллай амал аланы бир къауум жорукъларына бой салгъандан сора берилликди.

Сёз ючюн, Россейли властьны энчи аскер операция бла байламлы политикасы жанлы болгъан бир спортчуну да Оюнлагъа къатышыр онгу жокъду. Андан сора ЦСКА-да бла Росгвардияда къуллукъда болгъанла да ол халли. Дагъыда ала нейтральный атлетлеча кёргюзтюллюкдюле. Спортну командалы тюрлюлерине да ала къатышыргъа эркин тюйюлдюле. Бу жорукъла белоруслу атлетлеге да жайыладыла. Андан сора да Оюнлада эки къыралны байракълары бла гимнлери да согъуллукъ тюйюлдю.

Алай Томас Бах белгилегеннге кёре, битеу бу жорукъла 2026 жылдан сора ишлерикдиле. Ары дери Францияда бардырыллыкъ Жай Олимпиада оюнлагъа бла 2026 жылда Миланда ётерик Къыш оюнлагъа спортчуланы бу жолгъа дери белгили болгъан жорукълагъа таяна жиберликдиле.

Халкъла аралы Олимпиада комитетни бу оноуу Россейде кёплени чамландыргъанды. Кёпле бу Оюнлагъа къатышыудан кенгде турургъа чакъырадыла. Нек дегенде быллай тюрлю жорукълагъа бой салыу айыпды, деп белгилейдиле ала.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.