Маданиятда ишлегенлеге – иги тежеуле бла гюлле

Байрым кюн Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театрда Россейни культурада ишлегенлерини кюнлерин белгилеген жарыкъ жыйылыу баргъанды. Кеслерини профессионал байрамларына республиканы шахарларындан эмда районларындан культура эмда санат къуллукъчула – культура юйледе, театрлада, кинотеатрлада, музейледе, китапханалада, тюрлю-тюрлю художестволу аралада ишлегенле, къонакъла чакъырылгъандыла.

Байрам Музыка театрны солисткасы Асият Думаева айтып, Эдит Пиафны «Падам-Падам» деген спектаклинден француз тилде айтылгъан жыр бла башланнганды.
Ызы бла КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов ары келгенлени Къабарты-Малкъарны Башчысыны культурада къуллукъ этгенлеге аталгъан алгъышлау сёзю бла шагъырей этгенди. Анда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы бу бёлюмде ишлегенлерин алгъышлап, аланы тарых, маданият эм тин байлыгъыбызны сакълаугъа, айнытыугъа, ёсе келген тёлюню гитче, уллу да ата журтубузну сюерге юйретиуге, бирликни жакълаугъа салгъан къыйынларыны чеги болмагъанын белгилегенди. «Бийик усталыгъыгъыз, фахмугъуз, этген муратларыгъызгъа жетиуде тирилигигиз ючюн сизге жюрегимден ыспас этеме… Сиз жашауугъузну кёп миллетли Россейни халкъларыны энчи хазналарын–тёрелерин, адетлерин, тин байлыкъларын мындан ары да тас этмей, бютюнда да кенг жайып сакълаугъа къуллукъ этесиз да, мен алай болуп турлугъуна толу ийнанама», – дегенди ол эм маданият жаны бла уруннганланы барысына да саулукъ, илхам, жангы жарыкъ жетишимле тежегенди.
Ызы бла Мухадин Лялюшевич, аны ведомствосунда ишлегенлени бу жарыкъ байрам бла кесини атындан да алгъышлап, Къабарты-Малкъарда маданиятны бла санатыны айнытыугъа кёп жылладан бери къыйын салып келгенлеге ыразылыгъын билдиргенди эм аланы Къабарты-Малкъарны Башчысыны эмда Маданият министерствосуну сыйлы грамоталары бла саугъалагъанды. Махталгъанланы ал сатырларында тепсеучюле болгъандыла. Ол санда КъМКъУ-дан «Каллисто» ансамбль, «Балкария» къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль, «Кабардинка» къырал академия ансамбль, халкъ тепсеуню къауумлары «Амир», «Насып», «Оникс», «Нальцук» эм башхала. Махтау къагъытла аланы таматаларына берилгендиле.
Дагъыда саугъаланнганланы тизмелерине Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актёру Сарбашланы Аскер, Къабарты-Малкъарда Халкъны художестволу усталыкъларыны арасыны тамата методисти Байзуллаланы Алия, Кичибалыкъда культура юйню художестволу таматасы Байрамкъулланы Альбина, Бызынгыны культура юйюню таматасы Гайыланы Муслим, «Балкария» ансамбльни тепсеучюсю Жаболаны Анжела, Малкъар халкъны  зор бла кёчюргенде азап чекгенлени мемориалыны ишчиси Селяланы Лейля, башхала да болгъандыла. Бир къауум адамны аты уа ыразылыкъ бла белгиленнгенди. Ол санда Нальчикде Китапхана системаны арасында директорну орунбасары Къурманланы Светлананы, Кичибалыкъда культура юйню директору Кючмезланы Маликни да.
Андан сора, тёреде бола келгенича, республиканы Музыка театрында ишлеген белгили жырчыла концерт программаларын башлагъандыла. Алда айтылгъандан сора да, француз тилде дагъыда бир ненча жыр эшитилгенди. Ол санда Рустам Абаевни, Изабелла Шабатукованы эм Азамат Кумалаговну толтурууунда, 
Итальян тилде Али Ташло жырлагъанды. Дагъыда байрамгъа келгенни Зухра Габуеваны, Марианна Барагунованы, Джульетта Мезованы, Рустам Абоноковну, Азамат Цавкиловну эм башхаланы жырлары кёллерин кётюргендиле. Малкъар тилде уа бизни сюйген солистлерибиз Холамханланы Къайсын бла Жаникаланы Элдар айтхандыла жыр. Алагъа жыйылгъанла сюйюп тынгылагъандыла.
Мусукаланы Сакинат.
Суратла авторнудула.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.