Маданиятда ишлегенлеге – иги тежеуле бла гюлле

Байрым кюн Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты къырал драма театрда Россейни культурада ишлегенлерини кюнлерин белгилеген жарыкъ жыйылыу баргъанды. Кеслерини профессионал байрамларына республиканы шахарларындан эмда районларындан культура эмда санат къуллукъчула – культура юйледе, театрлада, кинотеатрлада, музейледе, китапханалада, тюрлю-тюрлю художестволу аралада ишлегенле, къонакъла чакъырылгъандыла.

Байрам Музыка театрны солисткасы Асият Думаева айтып, Эдит Пиафны «Падам-Падам» деген спектаклинден француз тилде айтылгъан жыр бла башланнганды.
Ызы бла КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов ары келгенлени Къабарты-Малкъарны Башчысыны культурада къуллукъ этгенлеге аталгъан алгъышлау сёзю бла шагъырей этгенди. Анда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы бу бёлюмде ишлегенлерин алгъышлап, аланы тарых, маданият эм тин байлыгъыбызны сакълаугъа, айнытыугъа, ёсе келген тёлюню гитче, уллу да ата журтубузну сюерге юйретиуге, бирликни жакълаугъа салгъан къыйынларыны чеги болмагъанын белгилегенди. «Бийик усталыгъыгъыз, фахмугъуз, этген муратларыгъызгъа жетиуде тирилигигиз ючюн сизге жюрегимден ыспас этеме… Сиз жашауугъузну кёп миллетли Россейни халкъларыны энчи хазналарын–тёрелерин, адетлерин, тин байлыкъларын мындан ары да тас этмей, бютюнда да кенг жайып сакълаугъа къуллукъ этесиз да, мен алай болуп турлугъуна толу ийнанама», – дегенди ол эм маданият жаны бла уруннганланы барысына да саулукъ, илхам, жангы жарыкъ жетишимле тежегенди.
Ызы бла Мухадин Лялюшевич, аны ведомствосунда ишлегенлени бу жарыкъ байрам бла кесини атындан да алгъышлап, Къабарты-Малкъарда маданиятны бла санатыны айнытыугъа кёп жылладан бери къыйын салып келгенлеге ыразылыгъын билдиргенди эм аланы Къабарты-Малкъарны Башчысыны эмда Маданият министерствосуну сыйлы грамоталары бла саугъалагъанды. Махталгъанланы ал сатырларында тепсеучюле болгъандыла. Ол санда КъМКъУ-дан «Каллисто» ансамбль, «Балкария» къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбль, «Кабардинка» къырал академия ансамбль, халкъ тепсеуню къауумлары «Амир», «Насып», «Оникс», «Нальцук» эм башхала. Махтау къагъытла аланы таматаларына берилгендиле.
Дагъыда саугъаланнганланы тизмелерине Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актёру Сарбашланы Аскер, Къабарты-Малкъарда Халкъны художестволу усталыкъларыны арасыны тамата методисти Байзуллаланы Алия, Кичибалыкъда культура юйню художестволу таматасы Байрамкъулланы Альбина, Бызынгыны культура юйюню таматасы Гайыланы Муслим, «Балкария» ансамбльни тепсеучюсю Жаболаны Анжела, Малкъар халкъны  зор бла кёчюргенде азап чекгенлени мемориалыны ишчиси Селяланы Лейля, башхала да болгъандыла. Бир къауум адамны аты уа ыразылыкъ бла белгиленнгенди. Ол санда Нальчикде Китапхана системаны арасында директорну орунбасары Къурманланы Светлананы, Кичибалыкъда культура юйню директору Кючмезланы Маликни да.
Андан сора, тёреде бола келгенича, республиканы Музыка театрында ишлеген белгили жырчыла концерт программаларын башлагъандыла. Алда айтылгъандан сора да, француз тилде дагъыда бир ненча жыр эшитилгенди. Ол санда Рустам Абаевни, Изабелла Шабатукованы эм Азамат Кумалаговну толтурууунда, 
Итальян тилде Али Ташло жырлагъанды. Дагъыда байрамгъа келгенни Зухра Габуеваны, Марианна Барагунованы, Джульетта Мезованы, Рустам Абоноковну, Азамат Цавкиловну эм башхаланы жырлары кёллерин кётюргендиле. Малкъар тилде уа бизни сюйген солистлерибиз Холамханланы Къайсын бла Жаникаланы Элдар айтхандыла жыр. Алагъа жыйылгъанла сюйюп тынгылагъандыла.
Мусукаланы Сакинат.
Суратла авторнудула.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.07.2024 - 12:35

ХАЙЫРЛЫ ДЕРСЛЕ

Республикада сабийлени саулукъларын кючлеу жай кампания бардырылады.

14.07.2024 - 12:35

КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖАЛЧЫТЫРЧА

Россейни МЧС-ини радиация, химия эм биология къоркъуусузлукъну жалчытыугъа жууаплы къуллукъчуларыны битеуроссей жыйылыулары болгъанды.

14.07.2024 - 09:25

ЮЙ ГЫРЖЫН РАК БЛА ДИАБАЕТГЕ КЪАЖАУ КЮЧДЮ

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды.

14.07.2024 - 09:03

ИШЛЕРГЕ РЕСПУБЛИКАГЪА КЪАЙТХАНДЫЛА

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону

14.07.2024 - 08:10

КАРАТЕЧИЛЕРИБИЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла.