«Уэрэд гунэсхэр»

А фIэщыгъэм щIэту ­къа­фэмрэ уэрэдымкIэ «Амикс» гупым концерт-уэршэр пшыхьхэр Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетым щригъэ­жьащ.

«Сыножьэ, къэгъэзэж» япэ пшыхьыр ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ Адыгэ щэнхабзэ центрыр хэту къызэрагъэ­пэщащ. 
Гупым я унафэщI, ­КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ­Къул Амир зэрыжиIамкIэ, апхуэдэ зэхыхьэ Отаров Керим и цIэр зезыхьэ Балъкъэр щэнхабзэ центрми и гъусэу ящIыну я мурадщ.
- Иджырей пшыхьыр хуэгъэпсауэ щытащ Украи­нэмрэ ди къэралымрэ я гъу­напкъэхэм къыщыхъу Iуэхугъуэхэм. Ди къэралым щыпсэу куэдым хуэдэу, дэри а Iуэхухэм дрогузавэ. Уэрэдхэр къыхэтхын ипэ, сэ щIалэгъуалэм сепсалъэ-ри, я Iуэху еплъыкIэм зы­щыз­гъэгъуэзащ. ЩIалэр армэм зэрыдашыр, итIанэ къулыкъу ищIауэ къызэригъэзэжыр теплъэгъуэ цIыкIу хуэдэу концертым къыщыдгъэлъэгъуащ, - ­же­Iэ­ ­Къулым. 
ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ Адыгэ щэнхабзэ центрым и унафэщI, фи­лологие щIэныгъэхэмкIэ кандидат Езауэ Мадинэ къыщыпсалъэм къыхигъэщащ ­студент щIалэгъуалэр дап­щэщи зэманым декIуу, абы и къэхъукъащIэхэми пэджэжу щытын хуейуэ къы­зэрилъытэр.
- Музыкэ спектаклым хэтащ дохутыр, журналист, филолог IэщIагъэхэм хуе­джэ студентхэр. Къыхэгъэщыпхъэщ мы гупым урыс, балъкъэр хъыджэбз цIыкIухэр къызэрыхашар. Абы­хэм икъукIэ дахэу ады­гэбзэкIэ уэрэд жаIащ. ЩIалэгъуалэм яфIэфI дыдэу мы Iуэхур къызэдащтащ икIи лъэпкъ зэхэгъэж зэрамыIэм хуабжьу сегъэгуфIэ. Сэ гу лъыстащ иджырей щIэблэр, сыт хуэдэ лъэпкъ къыхэ­кIари, зэрызэгу­ры­Iуэ­ным яужь зэритым, - жеIэ Мадинэ. 
Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым  щагъэлъэ­гъуа концерт-уэршэр пшыхь­­хэм хуэ­дэхэр нэхъыбэ ящIыну я мурадщ.  
Тэрчокъуэ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.