Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени. Сёз федерал законлагъа тюзетиулени, бизнесге административ басыулукъну азайтыуну, рекламаны юсюнден  законланы бла конкуренция болумну сакълауну юслеринден баргъанды, быйылгъа борчла да салыннгандыла.  

 

Биринчиден, Анна Валентиновна федерал законлада болгъан тюзетиулени юслеринден айтханды. Контракт системаны юсюнден низамгъа жангычылыкъла аслам болгъандыла. Ол санда тарыгъыуланы бирикдирилген информация системаны юсю бла берирге кереклиси тохташдырылгъанды. Аны хайырындан аукционлагъа чырмаргъа, аланы болдурмазгъа кюрешген компанияланы ишлерин тохтатыргъа онг болгъанды. «Былтыр 237 тарыгъыу берилгенди бизге, ол а аны аллында жылдан 54 процентге азды. Аладан 110-су къабыл кёрюлгендиле, алагъа кёре 104 эсгертиу чыгъарылгъанды»,– дегенди Управленияны башчысы.
Бизнесге административ чырмауланы азайтыугъа бурулгъан законлагъа да этилгендиле жангычылыкъла. Сёзге, тюзетиуледен бирине кёре, борчларын тийишлисича толтурмагъанланы тизмесине келишимни санкцияланы хатасындан тамамламагъан компанияла кийирилмейдиле. Дагъыда компанияны жылны ичинде файдасы 400 миллион сомгъа жетгенде, ол рынокда кёпчюлюкню тутханнга саналгъанды, закон бла уа ол эркин этилмегенди. Къабыл кёрюлген тюрлениулеге кёре уа файданы ёлчеми 800 миллион сомгъа дери кёбейтилгенди. 
Былтыр къыралда  газны инсанны юйюню тийресине дери хакъсыз тартыу жаны бла программа башланнганды. «Бу жумушланы тамамлагъан организацияла бир тюрлю законлу сылтау болмай, инсанла бла келишимни къабыл кёрюрге унамагъан кезиуле болгъандыла. Бизни къатышыуубуз бла бузукълукъла кетерилгендиле»,– деп билдиргенди Анна Валентиновна.
Монополиялагъа къажау федерал служба ишинде  конкуренцияны айнытыугъа, предпринимательлени эркинликлерин сакълаугъа, товарлагъа бла жумушлагъа багъаланы келишдириуге, товарланы тюрлюлюклерин жалчытыугъа баш магъана береди.  Былтыр ведомство  социал товарлагъа бла жашау магъаналы дарманланы тизмесине кийирилген препаратлагъа, къурулуш затлагъа, отлукъгъа багъала ёсмезлерин контрольда тутханды. 
– Социал магъаналы аш-азыкъгъа тюкенле къошхан ёлчемни азайтыу жаны бла мадарла толтурулгъандыла. Аны  хайырындан а бир-бир затлагъа сатыучула къошхан ахча 22 процентден 5,5 процентге дери тюшюрюлгенди.  Кеслерини социал жууаплылыкъларын кёргюзтюп, 79 регионда сатыу-алыу аралада да багъала учуз этилгендиле, ол санда Къабарты-Малкъарда да,– дегенди докладчы.
 Былтыр   баш магъана къырал власть органла, мюлкле монополиялагъа къажау законланы сакъларларын жалчытыугъа  берилгенди.  Ведомствону башчысы билдиргенича, «Конкуренцияны къоруулауну юсюнден» федерал законнга бузукълукъланы юсюнден 26 билдириу этилгенди. Ала бла байламлы  12 иш ачылгъанды,   тёрт эсгертиу этилгенди. Ол санда законну 11-чи статьясына бир бузукълукъ этилгенини юсюнден УФСБ белгили этгенди. Ачыкъланнганыча, эки компания келишип,  электрон аукционну бузаргъа умут этгендиле. 
УФАС реклама бла байламлы законла къалай толтурулгъанларына надзоргъа да жууаплыды. Анна Валентиновна билдиргенича, былтыр бу жаны бла 19 бузукълукъ ачыкъланнганды. Алагъа кёре 26 административ иш ачылгъанды. Битеу да бирге 550 минг сом тазир салыннганды. 
Быйылгъа салыннган борчланы юслеринден айтханда, ала Россейни Президентини «РФ-ни 2030 жылгъа дери айнытыуну миллет борчларыны юслеринден» Указында белгиленнген жумушланы толтуруу бла байламлыдыла.  Мындан ары да республикада конкуренцияны айнытыу, власть органланы жанындан монополиялагъа къажау законлагъа бузукълукъланы тохтатыу, гитче эм орталыкъ бизнесге басыулукъну азайтыу жаны бла мадарла толтуруллукъдула. 
Управленияны келечилери тамамлагъан профилактика мадарланы болушлугъу бла уа былтыр монополиялагъа къажау законлагъа бузукълукъланы 5,4 кереге азайтыргъа къолдан келгенин белгилегенди ведомствону оноучусу. «Къырал эм жер-жерли власть органла бла бирге «РФ-де 2021–2025 жыллада конкуренцияны айнытыуну миллет планын» жашауда бардырыугъа   баш магъана берилликди. Ол а артыкъда магъаналыды, экономиканы битеу бёлюмлери бла да байламлыды»,–дегенди Анна Кумахова. 
Ахырында ол журналистлени сорууларына жууапла бергенди. Сёз миллет проектлени тамамлауну, орамладан ушагъысыз рекламаны кетериуню, дарманлагъа багъаланы тохташдырыуну юслеринден баргъанды. 

Тикаланы Фатима.
Сурат авторнуду.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа