Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени. Сёз федерал законлагъа тюзетиулени, бизнесге административ басыулукъну азайтыуну, рекламаны юсюнден  законланы бла конкуренция болумну сакълауну юслеринден баргъанды, быйылгъа борчла да салыннгандыла.  

 

Биринчиден, Анна Валентиновна федерал законлада болгъан тюзетиулени юслеринден айтханды. Контракт системаны юсюнден низамгъа жангычылыкъла аслам болгъандыла. Ол санда тарыгъыуланы бирикдирилген информация системаны юсю бла берирге кереклиси тохташдырылгъанды. Аны хайырындан аукционлагъа чырмаргъа, аланы болдурмазгъа кюрешген компанияланы ишлерин тохтатыргъа онг болгъанды. «Былтыр 237 тарыгъыу берилгенди бизге, ол а аны аллында жылдан 54 процентге азды. Аладан 110-су къабыл кёрюлгендиле, алагъа кёре 104 эсгертиу чыгъарылгъанды»,– дегенди Управленияны башчысы.
Бизнесге административ чырмауланы азайтыугъа бурулгъан законлагъа да этилгендиле жангычылыкъла. Сёзге, тюзетиуледен бирине кёре, борчларын тийишлисича толтурмагъанланы тизмесине келишимни санкцияланы хатасындан тамамламагъан компанияла кийирилмейдиле. Дагъыда компанияны жылны ичинде файдасы 400 миллион сомгъа жетгенде, ол рынокда кёпчюлюкню тутханнга саналгъанды, закон бла уа ол эркин этилмегенди. Къабыл кёрюлген тюрлениулеге кёре уа файданы ёлчеми 800 миллион сомгъа дери кёбейтилгенди. 
Былтыр къыралда  газны инсанны юйюню тийресине дери хакъсыз тартыу жаны бла программа башланнганды. «Бу жумушланы тамамлагъан организацияла бир тюрлю законлу сылтау болмай, инсанла бла келишимни къабыл кёрюрге унамагъан кезиуле болгъандыла. Бизни къатышыуубуз бла бузукълукъла кетерилгендиле»,– деп билдиргенди Анна Валентиновна.
Монополиялагъа къажау федерал служба ишинде  конкуренцияны айнытыугъа, предпринимательлени эркинликлерин сакълаугъа, товарлагъа бла жумушлагъа багъаланы келишдириуге, товарланы тюрлюлюклерин жалчытыугъа баш магъана береди.  Былтыр ведомство  социал товарлагъа бла жашау магъаналы дарманланы тизмесине кийирилген препаратлагъа, къурулуш затлагъа, отлукъгъа багъала ёсмезлерин контрольда тутханды. 
– Социал магъаналы аш-азыкъгъа тюкенле къошхан ёлчемни азайтыу жаны бла мадарла толтурулгъандыла. Аны  хайырындан а бир-бир затлагъа сатыучула къошхан ахча 22 процентден 5,5 процентге дери тюшюрюлгенди.  Кеслерини социал жууаплылыкъларын кёргюзтюп, 79 регионда сатыу-алыу аралада да багъала учуз этилгендиле, ол санда Къабарты-Малкъарда да,– дегенди докладчы.
 Былтыр   баш магъана къырал власть органла, мюлкле монополиялагъа къажау законланы сакъларларын жалчытыугъа  берилгенди.  Ведомствону башчысы билдиргенича, «Конкуренцияны къоруулауну юсюнден» федерал законнга бузукълукъланы юсюнден 26 билдириу этилгенди. Ала бла байламлы  12 иш ачылгъанды,   тёрт эсгертиу этилгенди. Ол санда законну 11-чи статьясына бир бузукълукъ этилгенини юсюнден УФСБ белгили этгенди. Ачыкъланнганыча, эки компания келишип,  электрон аукционну бузаргъа умут этгендиле. 
УФАС реклама бла байламлы законла къалай толтурулгъанларына надзоргъа да жууаплыды. Анна Валентиновна билдиргенича, былтыр бу жаны бла 19 бузукълукъ ачыкъланнганды. Алагъа кёре 26 административ иш ачылгъанды. Битеу да бирге 550 минг сом тазир салыннганды. 
Быйылгъа салыннган борчланы юслеринден айтханда, ала Россейни Президентини «РФ-ни 2030 жылгъа дери айнытыуну миллет борчларыны юслеринден» Указында белгиленнген жумушланы толтуруу бла байламлыдыла.  Мындан ары да республикада конкуренцияны айнытыу, власть органланы жанындан монополиялагъа къажау законлагъа бузукълукъланы тохтатыу, гитче эм орталыкъ бизнесге басыулукъну азайтыу жаны бла мадарла толтуруллукъдула. 
Управленияны келечилери тамамлагъан профилактика мадарланы болушлугъу бла уа былтыр монополиялагъа къажау законлагъа бузукълукъланы 5,4 кереге азайтыргъа къолдан келгенин белгилегенди ведомствону оноучусу. «Къырал эм жер-жерли власть органла бла бирге «РФ-де 2021–2025 жыллада конкуренцияны айнытыуну миллет планын» жашауда бардырыугъа   баш магъана берилликди. Ол а артыкъда магъаналыды, экономиканы битеу бёлюмлери бла да байламлыды»,–дегенди Анна Кумахова. 
Ахырында ол журналистлени сорууларына жууапла бергенди. Сёз миллет проектлени тамамлауну, орамладан ушагъысыз рекламаны кетериуню, дарманлагъа багъаланы тохташдырыуну юслеринден баргъанды. 

Тикаланы Фатима.
Сурат авторнуду.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына