Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди. Ала миллет проектлени, федерал эм регион программаланы бардырылыуларыны эсеплерине эмда  келир заманны планларына къарагъандыла.

«Миллет проектлени жашауда бардырылгъанлары Россейни Президентини башламчылыгъыны хайырынданды. Алай бла республиканы социал бёлюмюн эмда экономикасын айнытыу ишни терклендирирге, пандемиягъа, ызы бла къыралгъа санкцияла басынчакълыкъ этилгенине да къарамагъанлай, инсанланы жашауларын игилендирирге онг болгъанды», – дегенди Казбек Коков.
Республиканы таматасы районну адамларына СВО-да борчларын толтургъан аскерчилеге эм аланы юйюрлерине билеклик этгенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди. «Зольск районда ол жумуш бийик даражадады. Сый-намыслары бла аскер борчларын толтургъан уланларыбыз бизни ёхтемлигибиздиле. Жашлары энчи аскер операцияда борчланы толтургъан хар юйюрге аланы тийишлисича юйретгенлери, болумну ангылагъанлары ючюн энчи ыспас этеме», – дегенди Казбек Коков.
Тюбешиуню чегинде Зольск районну социал-экономика айнытыу соруулары да сюзюлгендиле. Сёз саулукъ сакълауну, билим бериуню, жаш тёлю политиканы, тарыхны сакълауну, суу бла жалчытыуну эм эл мюлкню юсюнден баргъанды. Районда жашагъанла башха магъаналы темаланы юслеринден да айтхандыла.
Миллет проектле бардырылгъан кезиуге районда 3 школгъа, 9 спортзалгъа, 3 маданият юйге, музыка школгъа, район поликлиникагъа ремонт этилгенди. 2 физкультура-саулукъ кючлендириу комплекс, школгъа дери билим берген махкеме, маданият юй, ФАП ишленнгендиле. Сармаковода битеулю билим берген школну къурулушу тындырылады. 14 арбаз эмда 9 жамауат тийре тапландырылгъандыла. Тозурагъан жашау журтланы азайтыу программагъа кёре 9 кёп фатарлы юйледен адамла кёчюрюлгендиле. Суу бла жалчытыу ызны жангыртыу иш бардырылады.
Юч жылны ичинде тийишли халгъа жолланы 80 километри келтирилгенди, 15 тийрени чеклеринде жарыкълыкъ бериуню 11 километри игилендирилгенди. 2023-2024 жыллада Зольск районда тийишли халгъа жолланы 20 километри келтирилликди, ишле башланнгандыла. Ала Псынадаха-Залукодес-Дженал-Каменномостское, Каменномостское-Хабаз, Залукокоаже-Лесгор, Светловодское-Зольское эм Шордаково-6-я Золка автомобиль жолладыла. Субсидиялагъа Батех эм Залукодес элледе орамлагъа ремонт этилликди.
Район малчылыкъ продукцияны, картофну аслам халда чыгъаргъанладан бирине саналады. Производство бла 660 эл мюлк предприятие, энчи предпринимательле эмда 11 минг чакълы энчи иели мюлклери болгъанла кюрешедиле. Юч жылгъа Зольск районда 16 тюрлю-тюрлю инвестпроект жашаугъа кийирилгенди. Районну консолидированный бюджетини файда тюшген кесегини кёбейгени белгиленеди, ол а социал магъаналы сорууланы тамамларгъа аслам онгла береди. 2023-2024 жыллада районда школланы, маданият юйлени ремонтлары эм жалчытылыныулары, жамауат тийрелени тапландырыу, суу бла жалчытыу ызны жангыртыу эм башха проектлени жашаугъа кийириу андан ары бардырыллыкъдыла.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына