Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди. Ала миллет проектлени, федерал эм регион программаланы бардырылыуларыны эсеплерине эмда  келир заманны планларына къарагъандыла.

«Миллет проектлени жашауда бардырылгъанлары Россейни Президентини башламчылыгъыны хайырынданды. Алай бла республиканы социал бёлюмюн эмда экономикасын айнытыу ишни терклендирирге, пандемиягъа, ызы бла къыралгъа санкцияла басынчакълыкъ этилгенине да къарамагъанлай, инсанланы жашауларын игилендирирге онг болгъанды», – дегенди Казбек Коков.
Республиканы таматасы районну адамларына СВО-да борчларын толтургъан аскерчилеге эм аланы юйюрлерине билеклик этгенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди. «Зольск районда ол жумуш бийик даражадады. Сый-намыслары бла аскер борчларын толтургъан уланларыбыз бизни ёхтемлигибиздиле. Жашлары энчи аскер операцияда борчланы толтургъан хар юйюрге аланы тийишлисича юйретгенлери, болумну ангылагъанлары ючюн энчи ыспас этеме», – дегенди Казбек Коков.
Тюбешиуню чегинде Зольск районну социал-экономика айнытыу соруулары да сюзюлгендиле. Сёз саулукъ сакълауну, билим бериуню, жаш тёлю политиканы, тарыхны сакълауну, суу бла жалчытыуну эм эл мюлкню юсюнден баргъанды. Районда жашагъанла башха магъаналы темаланы юслеринден да айтхандыла.
Миллет проектле бардырылгъан кезиуге районда 3 школгъа, 9 спортзалгъа, 3 маданият юйге, музыка школгъа, район поликлиникагъа ремонт этилгенди. 2 физкультура-саулукъ кючлендириу комплекс, школгъа дери билим берген махкеме, маданият юй, ФАП ишленнгендиле. Сармаковода битеулю билим берген школну къурулушу тындырылады. 14 арбаз эмда 9 жамауат тийре тапландырылгъандыла. Тозурагъан жашау журтланы азайтыу программагъа кёре 9 кёп фатарлы юйледен адамла кёчюрюлгендиле. Суу бла жалчытыу ызны жангыртыу иш бардырылады.
Юч жылны ичинде тийишли халгъа жолланы 80 километри келтирилгенди, 15 тийрени чеклеринде жарыкълыкъ бериуню 11 километри игилендирилгенди. 2023-2024 жыллада Зольск районда тийишли халгъа жолланы 20 километри келтирилликди, ишле башланнгандыла. Ала Псынадаха-Залукодес-Дженал-Каменномостское, Каменномостское-Хабаз, Залукокоаже-Лесгор, Светловодское-Зольское эм Шордаково-6-я Золка автомобиль жолладыла. Субсидиялагъа Батех эм Залукодес элледе орамлагъа ремонт этилликди.
Район малчылыкъ продукцияны, картофну аслам халда чыгъаргъанладан бирине саналады. Производство бла 660 эл мюлк предприятие, энчи предпринимательле эмда 11 минг чакълы энчи иели мюлклери болгъанла кюрешедиле. Юч жылгъа Зольск районда 16 тюрлю-тюрлю инвестпроект жашаугъа кийирилгенди. Районну консолидированный бюджетини файда тюшген кесегини кёбейгени белгиленеди, ол а социал магъаналы сорууланы тамамларгъа аслам онгла береди. 2023-2024 жыллада районда школланы, маданият юйлени ремонтлары эм жалчытылыныулары, жамауат тийрелени тапландырыу, суу бла жалчытыу ызны жангыртыу эм башха проектлени жашаугъа кийириу андан ары бардырыллыкъдыла.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.