Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди. Ала миллет проектлени, федерал эм регион программаланы бардырылыуларыны эсеплерине эмда  келир заманны планларына къарагъандыла.

«Миллет проектлени жашауда бардырылгъанлары Россейни Президентини башламчылыгъыны хайырынданды. Алай бла республиканы социал бёлюмюн эмда экономикасын айнытыу ишни терклендирирге, пандемиягъа, ызы бла къыралгъа санкцияла басынчакълыкъ этилгенине да къарамагъанлай, инсанланы жашауларын игилендирирге онг болгъанды», – дегенди Казбек Коков.
Республиканы таматасы районну адамларына СВО-да борчларын толтургъан аскерчилеге эм аланы юйюрлерине билеклик этгенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди. «Зольск районда ол жумуш бийик даражадады. Сый-намыслары бла аскер борчларын толтургъан уланларыбыз бизни ёхтемлигибиздиле. Жашлары энчи аскер операцияда борчланы толтургъан хар юйюрге аланы тийишлисича юйретгенлери, болумну ангылагъанлары ючюн энчи ыспас этеме», – дегенди Казбек Коков.
Тюбешиуню чегинде Зольск районну социал-экономика айнытыу соруулары да сюзюлгендиле. Сёз саулукъ сакълауну, билим бериуню, жаш тёлю политиканы, тарыхны сакълауну, суу бла жалчытыуну эм эл мюлкню юсюнден баргъанды. Районда жашагъанла башха магъаналы темаланы юслеринден да айтхандыла.
Миллет проектле бардырылгъан кезиуге районда 3 школгъа, 9 спортзалгъа, 3 маданият юйге, музыка школгъа, район поликлиникагъа ремонт этилгенди. 2 физкультура-саулукъ кючлендириу комплекс, школгъа дери билим берген махкеме, маданият юй, ФАП ишленнгендиле. Сармаковода битеулю билим берген школну къурулушу тындырылады. 14 арбаз эмда 9 жамауат тийре тапландырылгъандыла. Тозурагъан жашау журтланы азайтыу программагъа кёре 9 кёп фатарлы юйледен адамла кёчюрюлгендиле. Суу бла жалчытыу ызны жангыртыу иш бардырылады.
Юч жылны ичинде тийишли халгъа жолланы 80 километри келтирилгенди, 15 тийрени чеклеринде жарыкълыкъ бериуню 11 километри игилендирилгенди. 2023-2024 жыллада Зольск районда тийишли халгъа жолланы 20 километри келтирилликди, ишле башланнгандыла. Ала Псынадаха-Залукодес-Дженал-Каменномостское, Каменномостское-Хабаз, Залукокоаже-Лесгор, Светловодское-Зольское эм Шордаково-6-я Золка автомобиль жолладыла. Субсидиялагъа Батех эм Залукодес элледе орамлагъа ремонт этилликди.
Район малчылыкъ продукцияны, картофну аслам халда чыгъаргъанладан бирине саналады. Производство бла 660 эл мюлк предприятие, энчи предпринимательле эмда 11 минг чакълы энчи иели мюлклери болгъанла кюрешедиле. Юч жылгъа Зольск районда 16 тюрлю-тюрлю инвестпроект жашаугъа кийирилгенди. Районну консолидированный бюджетини файда тюшген кесегини кёбейгени белгиленеди, ол а социал магъаналы сорууланы тамамларгъа аслам онгла береди. 2023-2024 жыллада районда школланы, маданият юйлени ремонтлары эм жалчытылыныулары, жамауат тийрелени тапландырыу, суу бла жалчытыу ызны жангыртыу эм башха проектлени жашаугъа кийириу андан ары бардырыллыкъдыла.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа