«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 
бардыргъанды. Аны башлай, ол бахсанчылагъа энчи аскер операциягъа къатышханлагъа бла аланы юйюрлерине болушлукъ этиуге тийишли юлюшлерин къошханлары ючюн ыспас этгенди. Шахарда гуманитар жюклени ашырыу жаны бла иш тап къуралгъанын белгилегенди.

«Бахсан шахардан кёплери бет жарыкълы толтурадыла аскер борчларын. Ала Ата журтну сюйюуню, анга кертичи болууну, юйюрлери ючюн къайгъырыуну юлгюсюн кёргюзтедиле. Шёндю чыгъа тургъан къоркъуула бизден биригиулюкню, ангылаулукъну эмда тюз оюмлауну излейдиле. Биз барыбыз да Россей Федерацияны Президенти бла бир ниетлибиз», - деп чертгенди Казбек Коков. 
Ол къыралыбызгъа экономика санкцияла кийирилгенлерин эсгертип, Америка – ол битеу дуния тюйюлдю,деп чертгенди. «Жер жюзюнде биз байламлыкъ жюрютген башха къыралла бла халкъла да бардыла. Ма кюнледе дунияны бек уллу эмда бек кючлю къыралларындан бирини – Къытайны – башчылары Россейге келип турадыла. Бизни борчубуз – ишлеген жерлерибизде эринмей урунургъа, инсанларыбызны жашау къолайлыкъларын игилендирирге, жетишимлеге жетерге», -дегенди КъМР-ни Башчысы. 
Округну социал-экономика айныууну юсюнден билдириу бла тюбешиуде Бахсан шахарны администрациясыны башчысы Хачим Мамхегов сёлешгенди. Бахсан республиканы бек уллу муниципал къуралыуларындан бириди. Анда 60 мингден аслам адам жашайды.  Автомобильлеге керекле, суусап суула эмда башха затла  чыгъаргъан, кийимле тикген промышленный предприятияла бардыла. Эл мюлкде чёплеу, къудору битимле, жемишле ёсдюрюу иги айныйды. Гитче предпринимательство бла 1,6 мингден аслам адам кюрешеди. Арт юч жылда жер-жерли бюджетни файдалары юч кереге кёбейгендиле. 
Муниципал ишни бек иги къурагъанланы сайлар ючюн бардырылгъан конкурсда Бахсан 9 миллион сом къытханды. Ол ахчаны энчи аскер операциягъа къатышханланы намысларына Махтаулукъну аллеясын къураугъа къоратыргъа оноу этилгенди.
Миллет проектле жашауда бардырылып башланнганлы 9 спорт зал, эки школ, маданият юй бла поликлиника жангыртылгъандыла, 4 сабий сад ачылгъанды, спорт мекямла ишленнгендиле.  Мамырлыкъны шахар паркы уа Бахсанны айбат жерлеринден бирине айланнганды. Ол да федерал конкурсда къытылгъан ахчагъа къуралгъанды. Арбазланы бла жамауат тийрелени тапландырыу да тохтаусуз бардырылады. Жолланы 20 километри мардагъа келиширча этилгенди, чыракъ чыпынла бла къоркъуусузлукъну белгилери салыннгандыла.
Шахарда республиканы бек уллу школларындан бирини къурулушу барады. Аны 1224 окъуу жери боллукъду. Кесин да келир жыл хайырланыргъа берирге белгиленеди. Дагъыда 5 мектепге ремонт этилликди. Тозурагъан суу быргъыладан 13 километрин алышындырыргъа тюшерикди эмда 77 километрни тутхан суу ызны тартыу къолгъа алынырыкъды. Ол битсе,Бахсанны кесин эмда жууукъдагъы 5 элни таза ичер суу бла жалчытыргъа онг чыгъарыкъды. Андан сора да, Бахсан сууда кёпюрге, Прохладный-Элбрус жолну жаяу ётер кесегине, Фрунзе эмда Лазо атлы орамлагъа ремонт этилликди.
Казбек Коков, экономика болум къыйын болгъанына да къарамай, Бахсан айнып баргъанын, кёп иш да этилгенин чертгенди. Шахарчыла регионну оноучусу бла бюджет ахчагъа ишлегенлени айлыкъларыны, сабий садланы, ара район больницаны, маданият юйню халларын, спортну айныу атламларын, тийрелени тазалыкъларын, жол къурулушну да сюзгендиле. Битеу айтылгъан оюмла эсге алынырыкъдыла.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы. 

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына