СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышханды. Аны кезиуюнде сёз энчи аскер операциягъа къатышханланы гуманитар эмда техника болушлукъну къурауну юсюнден баргъанды. 

Къырал башчыны келечиси аскерчилени, къазауатха кеси ыразылыкълары бла баргъанлагъа бла аланы юйюрлерине тийишли болгъан социал себепликни алжаусуз толтурууну, аланы хар керек затла бла жалчытыуну магъанасы уллу болгъанын эсгертгенди.

Кенгешде дагъыда регионлада аскер-патриот ишни кючлендириуге уллу эс бурулгъанды. Жаш тёлю къымылдаула бла байламлыкъланы, ангылатыу ишни да игилендирмей жарамазлыгъы чертилгенди. Юрий Чайка: «Аскер-патриот ишге ат башындан къараргъа арталлыда жарарыкъ тюйюлдю, субъектде, саулай къыралда да жамауат эмда политика болумну юсюнден тюз оюмну къурар ючюн жаш тёлю бла дайым сёлешип турургъа керекди»,- дегенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасындан.

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.