РОССЕЙНИ БИРИНЧИЛИГИНЕ ЖЕТЕУЛЕН КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Нальчикде встестилевой каратеден республиканы биринчилиги къуралгъанды, анда аскер искусстволадан «Барс-Тырныауз» академиясыны келечилери жетишимли болгъандыла. Ала жети майдал къытхандыла, алай бла Россейни биринчилигине андан жети спортчу къатышырыкъды. 

Кеслерини ауурлукъ къауумларында Жолабланы Сафия бла Абдулах Нуралиев хорлагъандыла. «Кюмюшлени» Бабаланы Хызыр, Ибрагим Готыжев, Хаджи-Мурат Хасанбиев, Тенгиз Мугуев алгъандыла, Тамерлан Готыжев ючюнчю болгъанды. Тренерле энчи Жолабланы Сафияны белгилегендиле, 13 жылында къызчыкъ 14-15-жыллыкъланы араларында сермешгенди, юч сермеш бардырып, эм кючлю болгъанды.

Жаш спортчуланы тренерле Этезланы Владимир, Виолетта Шпанагель, Ангелина Лазаренко, Ёзденланы Тамерлан, Гиас Абушов бла Алим Эминов юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.