ТАНГ КЕСЕК ЖОЛ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  республикалы магъаналы алтмыш километрден аслам   жолгъа тынгылы ремонт этилликди.  Аны юсюнден бизге КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргендиле.

Алгъадан этилген келишимлени чеклеринде, бир-бир участоклада ишле къышда окъуна башланнгандыла.  Ол санда Заюково бла  Бахсанда кёпюрлеге эм Чегем чучхурланы къатында жолгъа да тынгылы ремонт жаз келгинчи окъуна этиледи.  

Биринчи мартдан бери уа  жолчула  жангыртыу ишлени дагъыда онсегиз объектде бардырадыла. Бусагъатда  Акъ-Суу, Заюково, Ново-Ивановское, Арик, Зарагиж, Светловодское, Каменномостское, Хабаз,  Псынадаха Нарткала, элледе  проектирование бла байламлы жумушла тамамланадыла. Аны бла бирге машинала чырмаусуз жюрюрча онгла къураладыла, белгиле, ызла салынадыла, тереклени кеседиле эм башха затладан  тазалайдыла.

Кенже-Шалушка участокда уа подряд организация 1,5 километр чакълы бирде  жолну мурдорун хазырлап бошап, бусагъатда  къыстау  асфальтны биринчи къатын  жайып кюрешеди. Дагъыда  бюгюнлюкде  «Регион, район эм муниципал магъаналы жолланы игилендириу» программагъа кёре, Звездныйге баргъан  Кенже-Каменка жолда да  тийишли ишле барадыла. Аны  узунлугъу 2,4 километрге жетеди. Объект   быйыл жайда хазыр боллукъду.  Майский-Заречный-Ново-Ивановское жолну да   асфальт салып тебирерча хазырлагъандыла. 

Ведомствода билдиргенлерича, саулай алып айтханда, быйыл жолланы онсегиз элде жангыртыр план барды.  Хар замандача объетлени кёбюсюн гарфикден алгъа бошар умут этиледи. Аны бла бирге  ишлени качествосуна   аслам эс буруллукъду.    

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан