ТАНГ КЕСЕК ЖОЛ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  республикалы магъаналы алтмыш километрден аслам   жолгъа тынгылы ремонт этилликди.  Аны юсюнден бизге КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргендиле.

Алгъадан этилген келишимлени чеклеринде, бир-бир участоклада ишле къышда окъуна башланнгандыла.  Ол санда Заюково бла  Бахсанда кёпюрлеге эм Чегем чучхурланы къатында жолгъа да тынгылы ремонт жаз келгинчи окъуна этиледи.  

Биринчи мартдан бери уа  жолчула  жангыртыу ишлени дагъыда онсегиз объектде бардырадыла. Бусагъатда  Акъ-Суу, Заюково, Ново-Ивановское, Арик, Зарагиж, Светловодское, Каменномостское, Хабаз,  Псынадаха Нарткала, элледе  проектирование бла байламлы жумушла тамамланадыла. Аны бла бирге машинала чырмаусуз жюрюрча онгла къураладыла, белгиле, ызла салынадыла, тереклени кеседиле эм башха затладан  тазалайдыла.

Кенже-Шалушка участокда уа подряд организация 1,5 километр чакълы бирде  жолну мурдорун хазырлап бошап, бусагъатда  къыстау  асфальтны биринчи къатын  жайып кюрешеди. Дагъыда  бюгюнлюкде  «Регион, район эм муниципал магъаналы жолланы игилендириу» программагъа кёре, Звездныйге баргъан  Кенже-Каменка жолда да  тийишли ишле барадыла. Аны  узунлугъу 2,4 километрге жетеди. Объект   быйыл жайда хазыр боллукъду.  Майский-Заречный-Ново-Ивановское жолну да   асфальт салып тебирерча хазырлагъандыла. 

Ведомствода билдиргенлерича, саулай алып айтханда, быйыл жолланы онсегиз элде жангыртыр план барды.  Хар замандача объетлени кёбюсюн гарфикден алгъа бошар умут этиледи. Аны бла бирге  ишлени качествосуна   аслам эс буруллукъду.    

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды