КЪЭРАЛЫМ И IЭТАЩХЬЭМ КЪЫЗЭРИГЪЭУВАМ ТЕТУ

Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и унафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Пар­ламентым и президиумым и зи чэзу зэIущIэр. Депутатхэр абы щыхэплъащ Iуэху зэмылIэу­жьыгъуэу тIощIым нэблагъэм. 

Президиумым къыщащта унафэм ипкъ иткIэ КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэIущIэр гъатхэпэм и 23-м зэхуашэсынущ.
Депутатхэр тепсэлъыхьри, адэкIэ елэжьын ­папщIэ къащтащ Урысей Федерацэм и Президент Путин В. В. 2023 гъэм мазаем и 21-м УФ-м и Фе­деральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам къыщыгъэ­лъэгъуа Iуэху нэхъыщхьэхэр гъэзэщIэнымкIэ ­КъБР-м и Парламентым иригъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэм я планым и проектыр. КъБР-м и Парла­ментым КIэлъыплъыныгъэмрэ регламентымкIэ и комитетым  къалэн щащIащ къыхалъхьа дагъуэ­-хэр къилъытэу а проектым елэжьыжыну икIи ­республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и органым и зэIущIэм къыщыхилъхьэну.
Президиумым и зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ­федеральнэ закон зыбжанэм я проектхэм. Абы­-хэм ящыщщ «Урысей Федерацэм щIыпIэ унафэр зегъэкIуэныр къыщызэгъэпэщынымкIэ псоми яхуэгъэза хабзэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым УФ-м щIалэгъуалэ политикэр зэрыщыпхагъэкIыр егъэфIэкIуэным, апхуэдэу а законым и Iуэхугъуэ щхьэхуэхэр гъэтэмэмыжыным хуэунэ­тIауэ халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр. Федеральнэ ­законхэм я адрей проектхэр яхуэгъэзащ щIыуэп­сым и щIыналъэу хэхауэ яхъумэхэм, хущхъуэхэм я рынокыр зэрызэблагъэкIым, нэгъуэщIхэми.
Парламентархэр тепсэлъыхьащ федеральнэ закон щхьэхуэхэм я проекту, законхэр къыдэгъэ­кIы­нымкIэ жэрдэму УФ-м и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIыу къаIэрыхьахэм.
А псоми къадэкIуэу  президиумым хэтхэм къащтащ IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм пэрытхэм ящы­-щу зэфIэкI хэха къэзыгъэлъагъуэхэм КъБР-м и ЩIыхь тхылъыр етыным теухуа унафэхэр.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.