КЪАФЭМРЭ УЭРЭДЫМРЭ ЗИ IЭПЭГЪУ

ХьэIупэ ДжэбрэIил хуэдэ адэшхуэ зиIэ къуэрылъхум лъэпкъ макъамэмрэ къафэмрэ фIыуэ имылъагъункIэ Iэмал иIэтэкъым.
ХьэIупэ Къантемыр япэщIыкIэ къафэм дихьэхри, иужькIэ уэрэдым зритыжащ. Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я цIыхухэм псынщIэу гу лъатат абы макъ гуакIуэ зэриIэмрэ утыкум екIуу зэритымрэ. ЦIыхубэм ягу дыхьащ икIи занщIэу япхъуэтащ Къантемыр игъэзащIэ «Девушки Кавказа», «Кабардино-Балкария» уэрэдхэр. Абы и псалъэри макъамэри зейр и адэ къуэш ХьэIупэ Анзорщ.
Кушмэзокъуэхэ Рафаилрэ Иринэрэ я «Дети гор» ансамблым япэу къэфэн щыщIидзат Къантемыр. ИужькIэ «Хатти», «Синдхэр», «Кабардинка» къэфакIуэ аснамблхэм хэтащ. ХьэгъуэлIыгъуэхэр зы зэманкIи иригъэкIуэкIащ абы.
- Илъэс куэдкIэ къафэм сыдихьэхыу къекIуэкIами, иужькIэ макъамэ псынщIэм зестыжащ. Илъэс зыбжанэ ипэкIэ «Трио» гупым я гъусэу дыхэтащ Кавказ Ищхъэрэм и «I2 звёзд» проектым. Ар зи жэрдэм Жырыкъ Рузанэ куэд щIауэ сцIыхути, а Iуэхум сыхэтыну сыщригъэблагъэм, арэзы сыхъуат, - жеIэ Къантемыр. – Гуапэщ нобэ лъэпкъ макъамэм и пщIэр къызэраIэтыжыр, щIэупщIэ зэригъуэтыжыр. ГъащIэр и пIэм иткъым. Лъэпкъ щэнхабзэм зедгъэужьын хуейщ. Зэпымыууэ зым утету укIуэныр зэшыгъуэщ.
Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш къэрал университетым и экономикэ факультетыр къэзыуха щIалэм, иджыри еджапIэм щыщIэсым, къафэмрэ макъамэмрэ IэщIагъэу къыхихащ. АбыкIэ щапхъэфI хуэхъуар зи гъащIэр макъамэм епха и адэшхуэ ДжэбрэIилщ. А тIур Iуэху куэдым теухуауэ зэакъылэгъущ икIи сыт щыгъуи зытепсэлъыхьын я куэдщ. КIэщIу жыпIэмэ, адэшхуэмрэ къуэрылъхумрэ зэрыгъэзэшкъым. Къантемыр и хъуэпсапIэщ и адэшхуэм итха уэрэдхэр псори зэгуэр игъэзэщIэну, сыту жыпIэмэ абыхэм щедаIуэкIэ зыхещIэ дэтхэнэ нотэми ДжэбрэIил и псэр зэрыхилъхьар. Макъамэм имызакъуэу, композиторым и дежкIэ псалъэми мыхьэнэшхуэ иIэщ.
- Ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджырей эстрадэм макъамэ куэд зэрыщызэтехуэм гу лъыботэ, псалъэхэми купщIэ яхэлъкъым. Абы и лъэныкъуэкIэ совет зэманым щыIа уэрэдхэр нэхъ сигу дохьэ, - жеIэ Къантемыр.
Мы зэманым Москва щыпсэу артистым уэрэд жыIэным пещэ. Кавказым, Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуахэм къадэкIуэу, абы и репертуарым хэтщ Киркоров, Колдун, Кельми, нэгъуэщI артистхэм ягъэзащIэ уэрэдхэр.
Нэхъыжьхэм я жыIэм щIэт, гъэсэныгъэ зыхэлъ щIалэр, дэнэ щIыпIэ щыIэми, и ужь итщ къызыхэкIар зэрызыщимыгъэгъупщэным, зыщыщ лъэпкъым зэрыхуэфэщэным. НэгъуэщI лъэпкъхэм щыщхэм пщIэ яхуищIу егъэныбжьэгъу, куэдым задрегъэкIуф.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.