КЪБР-М И КОМАНДЭ КЪЫХЭХАМ И ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭ

Атлетикэ псынщIэ

Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм атлетикэ псынщIэмкIэ и чемпионат Ставрополь къалэм щекIуэкIащ. Спортсмен 200-м щIигъу зыхэта зэхьэзэхуэм КъБР-м и командэ къыхэхам и зэфIэкI щигъэлъэгъуащ.
Олимп джэгухэм я чемпион Ласицкене Марие и цIэр зезыхьэ, Олимп джэгухэм хэтыфыну щIалэгъуалэр щагъэхьэзыр еджапIэм атлетикэ псынщIэмкIэ и гъэсэнхэм увыпIэ нэхъыщхьэхэр яубыдащ.
Апхуэдэу, япэ увыпIэр къахьащ Ахъмэт Хьэсэн, Хирьянов Даниил, Дмитриев Георгий сымэ. ЕтIуанэ хъуахэщ Руденкэ Семён, Халинэ Викторие, Уэзрокъуэ Роман, Виндюков Эдуард, Тхай Дарье сымэ. Швецовэ Лейла ещанэщ.

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.05.2024 - 17:32

ЗЭХЪУЭКIЫНЫГЪЭХЭР ХАЛЪХЬЭ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. 

24.05.2024 - 14:19

ПАСЭРЕЙ АДЫГЭХЭМ Я ТХЫБЗЭР

Илъэс 50-м нэблэгъащ Псыжь щIыналъэм мэуэт къалэхэр къыщагъуэтыжауэ, къызэратIэщIрэ.

24.05.2024 - 14:19

ГЪУЭГУМРЭ ЖЫЛАГЪУЭ ЕХЪУЛIЭНЫГЪЭХЭМРЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэр ди щIыналъэм къызэрыщыхалъхьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащ.

23.05.2024 - 09:03

САБИЙХЭМИ ЯХУЭГУАПЭТ

ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэр тележурналист Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, усэхэри рассказхэри итхырт.  Абыхэм яхэтщ сабийхэм яхуэгъэзахэри. Мыбдежым къыщытхьыр апхуэдэхэм ящыщ зыщ.

23.05.2024 - 09:03

ЕДЖАПIЭ ГЪАТХЭХЭР ЗЭЩIОГЪАГЪЭ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ.