ФIЫМ, САКЪЫНЫГЪЭМ ХУАУЩИЙ

Налшык къалэм и школакIуэ пщIы бжыгъэхэм зыщаплъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ МВД-м и Къэрал автоинспекцэм и управленэм. НыбжьыщIэхэм къащIащ IуэхущIапIэм и лэжьыгъэр зыхуэдэр, къэрал Iуэхутхьэбзэхэр зэрызэфIахым щыгъуазэ защIащ. 

КъБР-м щыIэ МВД-м и Къэрал автоинспекцэм и управленэм и лэжьакIуэхэм, Налшык къалэм щыIэ УМВД-м и автоинспекторхэмрэ балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ инспекторхэмрэ зэщIыгъуу къызэрагъэпэщри, IуэхущIапIэм зыщрагъэплъыхьащ къалэм и курыт еджапIэ №3-м, Сабий творчествэмкIэ «ДыгъафIэ къалэ» академием я школакIуэхэм. Ахэр иджы япэу щIыхьауэ арат автоинспекцэм и унэми, яфIэгъэщIэгъуэну заплъыхьащ, дэтхэнэ къудамэм и лэжьыгъэми, ГАИ-ГИБДД-м и тхыдэми щыгъуазэ защIащ.
АдэкIэ ахэр ирагъэплъащ видеофильмхэм, гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэхэр, ахэр къызэрызэпаудымрэ гъуэгу-транспорт къэхъукъащIэхэмрэ кърикIуэхэр гурагъаIуэу. 
Профилактикэ зэпсэлъэныгъэхэм иужькIэ школакIуэхэр спорт залым щеплъащ дзюдомрэ комплекснэ единоборствэмкIэ спортым и мастер, КъБР-м щыIэ МВД-м и Къэрал автоинспекцэм и ДПС-м и батальон щхьэхуэм административнэ законодательствэр гъэзэщIэнымкIэ и инспектор нэхъыжь, полицэм и капитан Бэрэздж Светланэ спортым ехьэлIауэ игъэлъэгъуахэм. 
ШколакIуэхэм адэкIэ щыгъуазэ защIащ гъуэгу плъыр къулыкъум (ДПС) и автомашинэхэр къызэрызэгъэпэща Iэмэпсымэхэм. Зыплъыхьыным щыпащащ Налшык къалэм щыIэ УМВД-м и регистрацэ-экзамен къудамэм (РЭО). Абыи ныбжьыщIэхэм щIэ куэд щызрагъэщIащ. IэнатIэм и къэрал инспектор нэхъыжь, полицэм и майор Сыжажэ Къанщобий школакIуэхэм яжриIащ цIыхум транспортыр зэригъэкIуэну хуит ящIын щхьэкIэ экзаменхэр зэрыIахыр, яригъэлъэгъуащ а къэпщытэныгъэхэр зэрырагъэкIуэкI компьютерхэр, шофер тхылъхэр зэрагъэхьэзырыр. 
Полицэм и лэжьакIуэхэм ныбжьыщIэхэр къыхураджащ гъуэгухэм щызекIуэнымкIэ щапхъэгъэлъагъуэу щытыну. Сабийхэм фIыщIэ хуащIащ зэIущIэ гъэщIэгъуэным икIи сэбэп зыпылъым и къызэгъэпэщакIуэхэм. 
Къыхэдгъэщынщи, Iуэхухэр екIуэкIащ «Сабийхэр - гъуэгум» республикэпсо лэжьыгъэм, «Студент десант» урысейпсо акцэм, «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» профилактикэм хыхьэу. 
 

УАРДЭ Жантинэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:19

АПХУЭДЭ ГУЗЭВЭГЪУЭ ТХЬЭМ ЗЭИ АФIЭКIА ДИМЫГЪЭЛЪАГЪУ!

ПщIэ зыхуэсщI ди лъэпкъэгъу ­лъапIэхэ!

22.05.2024 - 09:18

ИСТАМБЫЛ И «БЕШИКТАШ»-Р КЪЫЗЭЗЫГЪЭПЭЩА УБЫХ ЩIАЛЭ

Тыркум и Истамбыл къалэм и «Бешикташ» спорт клубыр къызэзыгъэпэща убых щIалэ Шаплъы Уэс-мэн (мыбдежым адыгэ тхыкIэм, жыIэкIэм къыдогъэтIасэ щIалэм и цIэ-унэцIэр, щыуагъэ хэлъынкIи зыхуэIуа щыIэкъым

22.05.2024 - 09:18

ВАГЪУЭ УЖЬЫХЫЖЫМ И НЭХУ

Мэзкуу къалэмрэ абы  дэт Политехникэ институ­тымрэ я жэрдэмкIэ «Медиастарт» зыфIаща, журналист ныбжьыщIэхэм я зэ­хьэзэхуэ екIуэ­кIащ иджы­благъэ.

22.05.2024 - 09:14

1828 ГЪЭ: АДЫГЭХЭР ЗЭКЪУАЧ

Пащтыхь къэралыгъуэ­жьым адыгэ щIыналъэхэр ­зэкъуичын щыщIидза лъэхъэнэр илъэси 101-кIэ екIуэ­кIа Урыс-Кавказ зауэжьым и зы Iыхьэщ.

21.05.2024 - 09:03

ДАХАГЪЭМ ДИХЬЭХХЭМ Я КIУАПIЭ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI.